Oönskade beteenden hos katt : – prevalens och riskfaktorer

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Katt (Felis silvestris catus) är ett vanligt och populärt sällskapsdjur världen över. Många djurägare upplever dock oönskade beteenden hos sina katter, det vill säga beteenden som är naturliga för katten, men uppfattas som problem av djurägaren. Oönskade beteenden kan även indikera bristande djurvälfärd, samt resultera i överlämning till djurhem. Denna litteraturstudie syftar till att utreda orsakerna bakom utvecklingen av oönskade beteenden genom att identifiera de vanligaste oönskade beteendena, finna ett samband mellan dessa och kattens naturliga beteende, samt identifiera potentiella riskfaktorer. De oönskade beteenden som djurägare upplever mest frekvent är aggression, rumsrenhetsproblem, oro/rädsla, och olämpligt klösbeteende. Aggression och rumsrenhetsproblem uppfattas dock av djurägarna som allvarligare än oro/rädsla och olämpligt klösbeteende. Dessa fyra beteenden kan relateras till ett flertal av kattens naturliga beteenden, bland annat jakt, lek, doftmarkering, och självförsvar. Stress och sociala konflikter samt bristande möjlighet att utföra naturliga beteenden kan resultera i oönskade beteenden. Riskfaktorer som analyseras i denna litteraturstudie är kön, kastrering, ras, ålder, tillgång till utomhusvistelse, antal katter i hushållet, och kontakt med människor. Studier indikerar att aggression och rumsrenhetsproblem är vanligare hos hankatter än honkatter, och att även ålder påverkar förekomsten av dessa två beteenden. Katter med tillgång till utomhusvistelse uppvisar färre oönskade beteenden än katter som enbart hålls inomhus, och antalet katter i hushållet påverkar främst vilken typ av aggressiva beteenden som förekommer. Stimulering och kontakt med människor har en förebyggande effekt på oönskade beteenden. Det finns indikationer på en association mellan förekomsten av oönskade beteenden och ras samt kastrering, men på grund av osäkra resultat krävs ytterligare studier för att fastställa ett samband. Miljöberikning är av stor vikt för förebyggandet av oönskade beteenden. Katter bör ha tillgång till resurser som klösträd, leksaker, och kattlåda, och utomhusvistelse ger katten större möjlighet att utföra naturliga beteenden. Katter som enbart hålls inomhus har därför extra stort behov av stimulering, och längden på kontakten mellan människa och djur är av större betydelse än frekvensen. I flerkattshushåll bör katterna erbjudas mer än en av varje resurs, och dessa bör vara utplacerade på olika ställen i hemmet. Detta för att ge katterna möjlighet att undvika varandra vid konflikt. Bristande kunskap är en vanlig orsak till uppkomsten av oönskade beteenden. Genom att öka medvetenheten om kattens behov och signaler kan många oönskade beteenden förebyggas. Detta kan i sin tur resultera i förbättrad djurvälfärd och en starkare relation mellan människa och djur.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)