Varför satsar lantbrukare på miljöåtgärder i sina företag? : en studie av motiv och resultat

University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Abstract: Stora expansioner och modernisering inom lantbruket kräver rationalisering och effektivisering inom livsmedelsproduktion med ett oavbrutet arbete inom energieffektivitet på gårdsnivå. Som lantbrukare och jordägare ligger det ett stort ansvar med att förvalta jordbruksmarkens bördighet och bevara de naturliga resurserna till nästkommande generation. Med en pressad och tämligen låg lönsamhet inom den gröna näringen kämpar lantbrukare dagligen med att producera kvalitativa och hållbara livsmedel som både ska erhålla ett bevarande av den biologiska mångfalden och samtidigt få ihop det rent ekonomiskt när de producerar efter ett världsmarknadspris. Sveriges självförsörjningsgraden är tämligen låg och har minskats ända sedan inträdet i EU. Med en fortsatt ökad import av livsmedel in i landet står den inhemska livsmedelsproduktionen i en fortsatt besvärade situation för att klara av en rådande kris i framtiden. För att undersöka de motiv som påverka att vissa lantbrukare värderar och prioriterar miljöåtgärder i högre utsträckning än vad andra lantbrukare inom branschen gör, kommer det genomföras en explorativ och kvantitativ enkätundersökning för två utvalda kategorier lantbrukare. Dessa två grupper av lantbrukare kommer frambringa en djupare förståelse till varför lantbrukares motiv till attityder, normer och dess värderingar påverkar beteendet till lantbrukares agerande och resonemang inom val av miljöåtgärder. De två utvalda grupperna av lantbrukare representeras av de ”17 pilotgårdarna” inom Odling i Balans, samt deras jämförelsegrupp ”stora skaran lantbrukare” som nås genom det sociala lantbruksforumet ”Spannmålsbönderna” på Facebook. Enkätundersökningen är strukturerad efter den applicerbara modellen Teorin av planerat beteende. Enkäten består av tre delar som identifierar allmän information om respondenterna, attityder och normer gällande miljöåtgärder, och en del om utvärdering av olika miljöåtgärder där respondenterna får värdera miljöåtgärderna utefter ekonomiska, ekologiska och socialt perspektiv. Efter en analys av svarsresultaten från de båda grupperna med ett resultat över de skillnader mellan pilotgårdarnas och den stora skaran lantbrukare gällande vilka attityder och normer som värderades högst vs lägst mellan de tillfrågade lantbrukarna. I diskussioner om miljön kommer lantbruket att spela stor betydelse. Fokus ligger på miljöåtgärder och svenska mervärden som både verkar produktionshöjande och miljöförbättrande som kan stärka den hållbara och inhemska livsmedelsproduktionen som råder i landet. För att tydliggöra ett resultat över vilken lönsamhet som uppfattas hos den enskilda lantbrukaren rörande olika miljöåtgärder som är medtagna i enkätundersökningen redovisas ett resultat och analys över motiven mellan de olika grupperna i kapitel 5. Resultatet från den studien hoppas vi ska kunna bidra till ett fortsatt arbete inom ett hållbart odlingslandskap och för framtida investeringar inom den gröna näringen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)