Impacts of Northern Hemisphere teleconnections on the hydropower production in southern Sweden

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Abstract: 45 % av Sveriges energi produceras av vattenkraft. Forskning har visat att det finns en positiv korrelation mellan den naturlig förekommande klimatvariationen Nord Atlantiska Oscillationen (NAO) och vattenkraftproduktionen i Norge och norra Sverige under vintertid. Sambandet är dock svagare i södra Sverige, vilket visar på att skulle kunna finnas andra storskaliga klimatvariationer som påverkar vattenkraftproduktionen i detta område. En statistisk analys (Principal Component Analysis) resulterade i en tidsserie som väl representerade tidserierna från de 17 olika vattenkraftverken i fem lika vattendrag i södra Sverige. Denna tidsserie korreleraders sedan med tidsserier för fem olika index över naturliga klimatvariationer på norra halvklotet: NAO, East Atlantic (EA), East Atlantic/Western Russia (EA/WR), Scandinavian (SCA) och Polar/Eurasia. Resultatet visar att NAO har störst positiv påverkan på vattenkraftproduktionen under vintern, medan SCA visar en nästan lika stark negativ korrelation. Under vår och sommar dominerar EA/WR produktionen med en signifikant negativ korrelation. Ingen tydlig signal hittades under höstmånaderna. Baserat på antagandet att vattenkraftproduktionen dels beror på vattennivån i dammarna, dels på marknadens efterfrågan på elektricitet, vilket i sin tur beror mycket på säsong och lufttemperatur, gjordes även samma typ av korrelationsanalys mellan klimatindexen och data från sju oreglerade vattendrag och sex temperaturstationer i samma region. Vattenflödet visade en större variation än elproduktionen under hela året och något annorlunda korrelationer, medan temperaturerna visade liten variation och i huvudsak styrs av NAO, förutom under sommarmånaderna då SCA och POL visar starka positiva korrelationer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)