Täckdikning på olika jordarter : utförande och kostnader

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Täckdikningen är en förutsättning för att det ska kunna odlas på många marker i Sverige, men behovet varierar stort efter jordmån och vilken odling som skall bedrivas. Behovet av täckdikning av svensk åkermark är stort. I Sverige täckdikas det ungefär hälften av vad det bör göras årligen. Intresset för att täckdika varierar över åren. Då det är högkonjunktur inom lantbruket med höga spannmålspriser ökar intresset för att täckdika. Vid låga spannmålspriser finns det inte lika stort utrymme och intresse att investera i en ny dränering. Efter den blöta hösten 2017 har intresset för att täckdika ökat då det skapade stora problem med stående vatten på fälten efter de stora nederbördsmängderna. Ett höstbruk där många lantbrukare inte klarade av att etablera någon gröda har gjort att lantbrukare har börjat inse att sin dränering är i behov av att ersättas eller lagas. Studien visar på vad det kan bli för utföranden och kostnad i kronor per hektar för täckdikning på olika jordarter. Studien har innefattat tre olika jordarter med olika dikesavstånd; 12, 16 och 20 meter. Arbetet visar även vilka avskrivningstider det går att räkna med vid de tre olika jordarterna. Vår slutsats i denna studie är att: -Jordarten har stor påverkan hur man projekterar ett system. Den mest avgörandefaktorn är hur stor genomsläpplighet jorden har för vatten. Med en mer genomsläppligjord desto större avstånd kan man ha mellan sugledningarna. -Störst betydelse för hur mycket det kostar att dränera ett fält är vilket ledningsavståndman väljer. Maskinvalet vid läggningen har ingen större betydelse, men valet avfiltermaterial och hur mycket filter man lägger kan göra att kostnaden varierar. -Enligt vår studie är ett 12 metersystem på styv lera betalt efter 30 år, ett 16metersystem på lätt lera är betalt efter 19 år och ett 20 metersystem på finmo är betaltefter 14 år. Beräkningarna är gjorda efter ett antagande på en intäktsökning förskörden på 2100 kr/ha och år, efter att dräneringen genomförts.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)