A model of reconstruction for the oral apparatus of the Ordovician conodont genus Protopanderodus Lindström, 1971

University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

Abstract: Element från det ordoviciska conodontsläktet Protopanderodus Lindström, 1971 har studerats i syfte att sätta upp en modell för rekonstruktion av släktets tandapparat. Totalt har 4202 element från de fem Protopanderodus-arterna i den svenska mellanordoviciska conodontfaunan ingått i studien. Fyra av arterna, P. rectus, P. robustus, P. graeai och P. parvibasis uppvisar många gemensamma morfologiska karaktärer och utgör troligast en utvecklingslinje, medan den femte arten P. calceatus, skiljer sig åt morfologiskt. Den sistnämnda arten är således inte lika nära besläktad, och representerar eventuellt en separat utvecklingslinje. Välbevarade element från adulta individer har detaljstuderats för att identifiera och beskriva morfologiskt distinkta typer av element. Alla övriga identifierbara element (till exempel juveniler och trasiga element) har ingått i uträkningen av förhållandet mellan olika elementgrupper, i syfte att statistiskt uppskatta det lägsta antalet element i en apparat. Tre elementgrupper kunde urskiljas hos alla fem arterna; M-, S- och P-element enligt det i studien använda notationssystemet. Antalet elementtyper inom varje grupp visade sig vara annorlunda hos Protopanderodus calceatus (Ml, M2, Sa, Sb, Sc, "Sd", Pa, Pbl, Pb2) jämfört med M, Sa, Sbl, Sb2, Sc, Pa, Pb hos de övriga fyra arterna. Förhållandet mellan elementgrupperna M, S och P för P. rectus, P. robustus, P. graeai och P. parvibasis tyder på en apparat med minst 21 stycken element fördelat på 4 M (2 par), l Sa (symmetriskt), 4 Sbl (2 par), 4 Sb2 (2 par), 2 Sc (l par), 2 Pa (l par), 4 Pb (2 par). Samma minsta antal element gäller för P. calceatus men istället fördelat på 2 Ml (l par), 2 M2 (l par), l Sa (symmetriskt), 2 Sb (l par), 4 Sc (2 par), 4 "Sd" (2 par), 2 Pa (l par), 2 Pbl (l par), 2 Pb2 (l par). Huruvida P. calceatus skiljer sig tillräckligt mycket från övriga fyra arter för att föras till ett separat släkte är för närvarande osäkert. En utökad undersökning som inkluderar andra arter med morfologiska karaktärer liknande de hos P. calceatus vore önskvärd, för att i första hand jämföra apparaternas elementtyper och på så vis se om dessa arter tillhör en separat, gemensam utvecklingslinje.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)