Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. I framtiden väntas skyfallsfrekvensen öka och därför finns stor anledning att anpassa staden. Stjärnhusen är ett bostadsområde som har särskild skyfallsproblematik på grund av dess lågt liggande läge, samt närheten till huvudledningar för spill- och dagvatten. Syftet med detta arbete var att pröva hur man kan skapa bra lösningar som kombinerar skyfallshanteringsprinciper och rekreation på Stjärnhusområdet. I arbetet undersöktes hur man kan omgestalta en bostadsnära miljö för skyfallsanpassning utan att gå miste om de värden som finns på platsen, samt att tillföra nya värden till platsen. Till grund för gestaltningen låg en förstudie med undersökning av kopplad litteratur och referensprojekt, platsstudier, en strukturerad fotostudie, skissarbete samt intervjumaterial. Gestaltningen utgick ifrån Stjärnhusens befintliga värden och var särskilt inspirerad av platsens kulturhistoria. Befintliga värden bedöms ha bevarats och förstärkts, samtidigt som nya värden i form av bland annat skyfallshantering och platser för möten tillkommit. Förslaget visar på en omgestaltning av Stjärnhusområdet som säkrar för marköversvämningar vid skyfall.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)