In the Zone - An analysis of the essential legal requirements for the creation of a Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Middle East

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: Med start år 1967 har folkrätten fått en rad tillskott av multilaterala överenskommelser genom uppkomsten av en ny typ av traktat. Dessa traktat har skapats för att stifta så kallade kärnvapenfria zoner och är i grunden folkrättsligt bindande överenskommelser som etablerar komplett nedrustning av kärnvapen inom ett geografiskt avgränsat område. Det internationella samfundet har under flera decennier diskuterat etableringen av en sådan zon i Mellanöstern, dock utan föranleda några konkreta åtgärder. I ljuset av den senare tidens instabilitet i regionen och risken för spridning av kärnvapen, har zonen återigen blivit föremål för diskussion, denna gång med ambitionen att utöka dess räckvidd till att omfatta inte bara kärnvapen utan alla massförstörelsevapen samt dess vapenbärare, det vill säga nukleära, biologiska och kemiska vapen samt missiler eller andra medel för levererandet av vapnet till sitt mål. Initiativet för en massförstörelsevapenfri zon utgör en ny idé och har många utmaningar framför sig. Denna uppsats använder sig av en rättspolitisk metod för att utforska de grundläggande förutsättningarna för inrättandet av en framgångsrik massförstörelsevapenfri zon i Mellanöstern. Detta mål uppfylls genom att undersöka svagheter i såväl de existerande nedrustningskonventionerna (som reglerar nukleära, biologiska och kemiska vapen), som de redan existerande traktaten som inrättar kärnvapenfria zoner. Uppsatsen belyser flera framtida problem, bland annat bristen på en verifierbar och folkrättsligt bindande traktatregim för vapenbärare, sannolikheten för framtida normkonflikter om den blivande zonen följer prejudikaten satta av tidigare kärnvapenfria zoner, den känsliga frågan om avlägsnandet av den israeliska kärnvapenarsenalen från zonen och dess efterföljande förstörelse samt hur man kan kompensera för svagheter i verifikationsåtgärder vad gäller efterlevnad av traktatförpliktelser för biologiska vapen. Avslutningsvis mynnar uppsatsen ut i en samling rekommendationer som besvarar frågeställningen genom en lista med föreslagna traktatbestämmelser. Dessa inkluderar bland annat inrättandet av en regional organisation för stöd i frågor som rör verifikations- och förtroendeskapande åtgärder, begränsandet av den geografiska avgränsningen i havsområden till att enbart omfatta respektive stats territorialhav samt inkluderandet av rätten att efterfråga och skyldigheten att acceptera utmaningsinspektioner (challenge inspections) för att förstärka verifikationen av traktatefterlevnad för alla typer av massförstörelsevapen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)