An examination of the role of sport-strait anxiety and rumination in the relationship between mindfulness and performance

University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Abstract: Syftet med den föreliggande studien var att undersöka rollen av prestationsångest och ältande mellan dispositionell mindfulness och självskattad prestation. Det var totalt 53 idrottare (22kvinnor, 31 män; Målder = 29.32, SD = 12.28 år) från 18 olika idrotter som deltog i studien. Studienvar av kvantitativ longitudinell design (tre tillfällen under en fyra veckors period) där denoberoende variabeln, den beroende variabeln och två möjliga mediatorer undersöktes med hjälpav Athletic Mindfulness Questionnaire, Sport Performance Questionnaire, Sport Anxiety Scale-2,och Rumination Reflection Questionnaire. Resultaten visade ingen signifikant indirekt effekt avdispositionell mindfulness på självskattad prestation genom varken ältande eller prestationsångest.Resultaten indikerar att ältande och prestationsångest inte medierar förhållandet mellandispositionell mindfulness och självskattad prestation i det undersökta urvalet. Det diskuteras attmindfulness ändrar förhållandet idrottaren har med ångesten istället för att sänka den upplevdanivån av ångest. Forskning om ältande som en mediator mellan mindfulness och prestationdiskuteras som sällsynt, vilket kan göra kunskapen om förhållandet otillräckligt för att göra någrabestämda uttalanden. Resultaten bör tolkas med försiktighet med tanke på att undersökningengjordes på en heterogen grupp av idrottare med en subjektiv mått av prestation. Vidare forskningbör fokusera på en bestämd grupp och använda mer objektiva mått på prestation, samt använda ettidrottsspecifik instrument för att mäta ältande.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)