Footwear Impression as Forensic Evidence - Prevalence, Characteristics and Evidence Value

University essay from Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

Abstract:

Den forensiska vetenskapen innefattar en mängd olika vetenskaper som tillämpas för att bistå och besvara frågor av intresse för rättsväsendet. Skoavtrycksjämförelser har använts sedan slutet av 1700-talet för att bistå i brottsutredningar. Genom att undersöka egenskaper hos ett skoavtryck kan en forensiker ge utredaren värdefull information om skon och ibland även om bäraren. I bästa fall är skoavtrycket så unikt att det kan individualiseras och identifieras till en specifik sko.

För att underlätta och förbättra den forensiska bevisvärderingen är det av stort intresse att statistiskt erhålla förekomsten av ett bevis. Genom att samla in data gällande sulmönster och sedan etablera en databas kan styrkan hos ett specifikt skoavtryck fastställas. I denna studie samlades 687 avtryck in slumpmässigt och lades in i ett visualiserat databasklassificeringssystem, SIMSALAPIM, varpå en statistisk utvärdering utfördes.

Resultatet i denna studie visar på att ett specifikt sulmönster generellt förekommer endast en gång i databasen, varför det kan sägas att ett skoavtryck tillför en viss styrka/värde som forensiskt bevis även om det inte besitter några individualiserande detaljer. Vidare, genom ytterliggare statistiska utvärderingar, kunde även ett samband mellan ålder och typ av sko ses.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)