Katten på polikliniken : en jämförelse mellan CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Katten är idag ett vanligt sällskapsdjur men inte en lika vanlig patient på kliniken. En anledning till det är att många kattägare upplever flertalet svårigheter med att ta sin katt till en klinik. För att förbättra kattens välmående har International Society of Feline Medicine (ISFM) skapat ett program där kliniker kan ansöka om att bli ackrediterade “Cat Friendly Clinic” (CFC), eller kattvänlig klinik. Krav ställs på anpassningar av lokaler, utrustning och hantering för att ackreditering ska uppnås. En litteraturöversikt visade att katter är unika i hur de uppfattar sin omgivning och att miljön bör anpassas därefter. Det är viktigt att både personal och kattägare hanterar katten på ett respektfullt och artanpassat sätt för att katten ska vara så stressfri som möjligt i samband med besöket. Den genomförda enkätstudien syftade till att jämföra CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker i Sverige, med avseende på åtgärder som vidtagits för att förbättra kattens klinikbesök. Enkäten besvarades av 20 st CFC-ackrediterade kliniker och nio st icke ackrediterade kliniker. Resultatet av studien tyder på att CFC-ackrediterade kliniker har genomfört fler anpassningar och visar ett större intresse för att utbilda sin personal inom området. Författarna till detta kandidatarbete ville belysa ämnet katthantering på klinik. På grund av enkätstudiens begränsade storlek går det inte att avgöra om resultaten speglar de verkliga förhållandena på svenska kliniker idag. Trots det tyder litteraturöversikten på att de anpassningar som CFC-ackrediterade kliniker har genomfört kan ge ett ökat välmående för katten i samband med ett klinikbesök. Nyckelord: katt, hantering, stress, CFC-ackrediterad, icke ackrediterad

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)