Offentliga platser i en urbaniserad värld med exempel från den snabbt växande staden Nairobi

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Sedan 2007 lever fler människor i städer än på landsbygden. Urbaniseringstrenden ser ut att fortsätta och 2050 förväntas 70% av världens befolkning bo i urbana miljöer. 95% av denna ökning förväntas ske i låginkomstländer. Stadens offentliga rum agerar stadsinvånarnas vardagsrum och mötesplats. De bidrar till stadsbilden och stärker demokratin, folkhälsan, luftkvaliteten och minskar risken för översvämningar. Förenta Nationerna vill att städers offentliga platser ska vara säkra, inkluderande, tillgängliga och gröna, framförallt för kvinnor, barn, äldre personer och människor med funktionshinder. När städer växer i en snabb takt riskeras de offentliga platserna att minska i antal och storlek och aktiva åtgärder krävs för att förhindra detta. I denna uppsats studeras fyra projekt i Nairobi, Kenya. Alla fyra projekt har genomgått eller ska genomgå en förändringsprocess för att säkra och skapa offentliga platser. Projekten som studeras är: Dandora Transformation League; Jeevanjee Gardens; Kibera Productive Public Spaces och Transformation of the GoDown. Projekten studeras genom platsbesök och med hjälp av ett analys verktyg baserat på Project for Public Spaces och Gehl arkitekters kriterielistor för goda offentliga platser.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)