Investigation of the cleaning process for cataract surgery
handpieces

University essay from Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Abstract: Examensarbetet har utförts vid Alcon Laboratories Inc, i Irvine,
Kalifornien. Alcon utvecklar och producerar ögonmedicinsk
operationsutrustning och läkemedel. Detta examensarbete utfördes på
avdelningen för tillverkning av gråstarrsoperationsutrustning. Efter
produktionen av det handhållna verktyget som används vid
gråstarrsoperationer används kundutvecklade spolmaskiner för att rengöra
och testa verktygen med avseende på metallpartiklar. Spolmaskinerna börjar
bli gamla och det finns ingen liknande utrustning på marknaden som enkelt
skulle kunna ersätta de befintliga maskinerna. Då det saknas studier på
spolmaskinerna finns det ingen bevisning för att de verkligen rengör
verktygen och genom detta är värdeskapande för processen. Detta
examensarbete har gjorts för att genom användning av statistiska analyser
bevisa om spolmaskinerna är värdeskapande eller inte och för att finna
förbättringsmöjligheter. Andra metoder så som intervjuer och tidsstudier
har används för att skapa en god förståelse för processen.

Efter att ha studerat rengöringsprocessen stod det klart att spolmaskinerna
är värdeskapande och ett viktigt steg i tillverkningen av rena och
pålitliga verktyg. Det finns ett alternativ till spolmaskinerna som kallas
Metall Partikel Test, MPT. Det görs genom att vatten sköljs genom verktygen
och sedan genom ett filter. Efter en viss tid kontrolleras filtret manuellt
och med hjälp av mikroskop räknas och mäts de funna metallpartiklarna. MPT
användes innan spolmaskinerna var uppfunna. Metoden används även som en
kvalitetskontroll på var tionde verktyg som har genomgått spolprocessen. En
ny maskin som kallas API, Automatisk Partikel Inspektion, har inhandlats
för att ersätta den manuella kontrollen med mikroskop. I detta
examensarbete har även en inledande Gage R&R studie gjorts för MPT, både
för den manuella kontrollen och för API.
Studien visade att både den manuella kontrollen och API hade en låg grad av
repeterbarhet och reproducerbarhet. Ingen av metoderna klarade de krav som
Alcon har på mätsystem.

Slutsatsen av detta examensarbete är att Alcon borde behålla spolmaskinerna
men att börja arbeta mot en uppdaterad version genom att använda teknologin
som finns tillgänglig på marknaden idag. Projektet visar också att tiden
som spenderas på filterinspektion bara är en liten del av den totala tiden
för MPT. Detta innebär att API inte spar tid men kan skapa värde i form av
konsekvens i jämförelse med den manuella kontrollen, som påverkas av
mänskliga faktorer så som koncentration, trötthet och erfarenhet. Gage R&R
studien visade att API inte klarar Alcons uppsatta krav. Istället för att
spendera mer tid på att utveckla API är mitt förslag att arbeta med en
uppdaterad spolmaskinsversion. Eftersom ett laserbaserat mätinstrument i
spolmaskinerna både räknar och mäter storleken på partiklar finns det ingen
anledning att använda sig av den extra kvalitetskontrollen på var tionde
verktyg som görs med MPT, då MPT har lägre pålitlighet. Istället skulle
resultatet från spolmaskinernas lasermätning kunna kontrolleras genom
användning av styrdiagram. Besparingen som denna ändring skulle medföra, om
den implementerades på samtliga verktygsmodeller är omkring $104 000 per
år.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)