Vägen i det peri-urbana landskapet : mötet mellan stad och land, mellan gata och väg samt mellan urbana och rurala ideal

University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Abstract: I stadsranden sker det fysiska mötet mellan vägar och gator samt mellan stad och land. Här sker även mötet mellan urbana och rurala ideal. Syftet i detta arbete är att identifiera och belysa de urbana och rurala ideal som ligger bakom vår uppfattning om stad och land. Dessa ideal står i fokus för den litteraturstudie som belyser det bipolära förhållandet mellan den pastorala naturliga landsbygden och den vitala kulturella staden. Bakgrunden till dessa ideal studeras samt hur gestaltningen och utvecklingen av stad och land påverkats av dessa ideal. Men i mötet mellan stad och land som sker i det peri-urbana landskapet uppstår ett ingenmansland som varken passar in i idealbilden av staden eller landsbygden. Detta komplexa och diffusa landskap utmanar dualismen mellan stad och land och ger upphov till nya problem och möjligheter.Vägar och gator har en stor betydelse för hur vi upplever det omgivande landskapet. De utgör ryggraden i samhällsutvecklingen. Genom att studera vägmiljöer i det peri-urbana landskapet blir mötet mellan väg och gata samt mellan stad och land tydligt. Dessa möten exemplifieras genom tre fallstudier av vägmiljöer i olika peri-urbana landskap. I två av fallstudierna analyseras befintliga gestaltningsprogram och i den tredje fallstudien genomförs en historisk kartanalys. Syftet är att identifiera de urbana, rurala och peri-urbana ideal som ligger bakom gestaltningen och utvecklingen av dessa vägmiljöer. Slutsatserna från fallstudierna visar på vägens centrala roll av utvecklingen av peri-urbana landskap. Andra intressanta aspekter som lyfts fram är det urbana idealets övertag, vilket framkommer i gestaltningsprogrammens strävan efter stadsmässighet och en fokusering på de centrala delarna. De peri-urbana områdena glöms bort eller anses inte lika prioriterade. Utformningen av vägar i stadsgränsen är även viktig för hur vi upplever mötet mellan staden och det omgivande landskapet och kan genom sin gestaltning skapa en barriär mellan stad och land.En viktig slutsats som framkommer är bland annat att det finns en omedvetenhet kring det peri-urbana landskapets förutsättningar och att rurala och urbana ideal hindrar oss från att se dem. Vägen förs här fram som ett möjligt studieobjekt för att lättare kunna identifiera detta komplexa och svårtolkade landskap för att hitta nya och bättre lösningar i mötet mellan stad och land.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)