Digitaliseringens påverkan på bankmedarbetare

University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Abstract: Digitaliseringen ökar och tar allt större plats i vårt samhälle, vilket ställer krav på att bankbranschen måste anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder nya digitala tjänster. Bankbranschen har utvecklats i takt med digitaliseringen för att kunna effektivisera arbetssätt och erbjuda kunderna en ökad flexibilitet då kunderna inte behöver besöka ett bankkontor, utan kan sköta sina ärenden hemifrån via exempelvis sin mobiltelefon. Bankmedarbetarna kommer att påverkas av den digitala utvecklingen på olika sätt. Medarbetare kan exempelvis uppleva osäkerhet och hot kring att förlora sitt jobb i samband med att nya digitala arbetsuppgifter tillkommer. Studien utgår från en vald svensk bank och syftet med studien är att undersöka vad den pågående digitaliseringen av arbetsmiljön påverkar bankmedarbetare och hur det nya arbetssättet upplevs. I studien har tretton intervjuer genomförts med medarbetare på banken med en befattning inom kundservice samt privatrådgivare, där alla använder sig av digitaliseringen. De olika respondenterna visade på både positiva och negativa tankar och attityder kring digitaliseringen. Respondenterna ser digitaliseringen som en utvecklingsmöjlighet som effektiviserar deras arbetssätt, men digitaliseringen gör det även svårare att skapa en personlig kontakt med kunder. Majoriteten av respondenterna upplever också en ökad stress då digitaliseringen bidrar till att kontrollmöjligheterna från Finansinspektionen har ökat, vilket påverkar kraven på medarbetarna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)