Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. Men vilka värden bidrar specifikt träden med? En undersökning av trädens bidrag till de kulturella ekosystemtjänsterna har genomförts genom en litteraturstudie av samtida forskning. En sammanställning utifrån de kategorier av tjänster som hittats i litteraturen har skapats. Detta för användning vid t ex argumentation vid bevarande eller nyplantering av träd. Idag finns exempelvis Boverkets verktyg (ESTER 1.1) som är till för att kunna mäta värdet av de ekosystemtjänster som finns på en plats. Detta för att i tidiga skeden av projektering jämföra om tjänster/värden försvinner eller tjänas genom ny- eller ombyggnad av platsen. Detta verktyg är under utveckling. Litteraturstudiens resultat kring kulturella ekosystemtjänster har jämförts mot innehållet i ESTER 1.1 och förslag på ändringar och tillägg har givits. Denna feedback har sedan samlats i en summering som lämnats till Boverket.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)