Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Landskapet i städer idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med naturen utanför. Ökad täthet i det urbana landskapet innebär nya utmaningar för plantering inne i städer. Under åren har den miljön förändrats drastiskt och en allt större markyta har hårdgjorts. Detta har medfört att levnadsvillkoren för både människor och växter ändrats avsevärt. Med mindre yta tillgänglig för urban grönska behöver dess kvalitet och funktion öka. Offentliga planteringar i stadsmiljö kan ses som ett större system som bidrar med biologisk mångfald, habitat för olika djur och insekter samt grönska och estetik för människor. Det finns utrymme att utforska hur samspelet mellan dessa olika aspekter kan utnyttjas och förstärkas för att skapa dynamik och ett föränderligt grönt inslag i stadsrummet. Naturlika perennplanteringar är en metod för att skapa gestaltade växtsamhällen, inspirerade av naturens dynamik, diversitet och strukturer. Målet är att uppnå mer robusta, hållbara planteringar med lägre krav på skötsel. Arbetet undersöker genom gestaltningsprocessen hur naturinspirerad växtanvändning kan skapa förutsättningar för naturupplevelser i den urbana miljön, med utgångspunkt i teori kring gestaltning av naturlika perennplanteringar. Syftet är att med naturen som inspiration gestalta en park som med växtanvändning skapar upplevelser för hela året. Genom arbetets olika delar presenteras processen för att ta fram ett gestaltningsförslag för Österplan i Uppsala, med särskilt fokus på växtgestaltning. Österplan ligger intill järnvägen i innerstadens nordöstra del, där tillgången på parker är begränsad. Platsen utgörs idag till stor del av bilparkering. Gestaltningen visar dess potential att omvandlas till park för att bidra med rekreation och tillgänglig grönska för människor i Uppsala.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)