Form, funktion och aktivitet : en jämförelse av parker anlagda i Stockholm under funktionalismen respektive mellan 2000 och nutid

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: De senaste årtiondena har stora delar av Stockholm förtätats inåt. Parkmark tas i anspråk för vinsten av bostadsbyggande. Idealet går allt mer mot rutnäts- och kvartersstaden, vilket den funktionsuppdelade staden var en motreaktion på under 1920-talet. Då bröts mörka och trånga kvarter upp och man ville få in element som sol, ljus och luft i staden. Den här kandidatuppsatsen har till syfte att undersöka hur landskapsarkitekturen från den svenska funktionalistiska tiden (år 1930-1980) skiljer sig från hur rådande formgivning av parker förekommer idag. Genom en jämförande granskning utifrån ett kriterieprotokoll studerades parkerna angående hur de skiljer sig åt i funktion, form och aktivitet. Rålambshovsparken och Marabouparken är två tidstypiska parker från den funktionalistiska tidsperioden som valdes ut till undersökningen. De två prisbelönta parkerna Blomsterdalen och Hornsbergs strandpark valdes ut som representanter för den nutida tidstypiska landskapsarkitekturen. Studien genomfördes efter ett kriterieprotokoll baserat på Stockholms stads dokument Grönare Stockholm från 2016. Resultatet tyder på att programmerade ytor med olika aktiviteter har ökat i de nutida parkerna i förhållande till parkerna som anlades när staden var funktionsuppdelad. Förhoppningen är att detta arbete kan visa om det finns kvaliteter i de värderingar som rådde under den funktionalistiska tidperioden som till viss del är försummade i dagens landskapsarkitektur, men även att arbetet kopplar till utvecklingen av värdefull gestaltning i nutida utformning av parker.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)