Investigating techniques for improving accuracy and limiting overfitting for YOLO and real-time object detection on iOS

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: I detta arbete genomförs utvecklingen av ett realtids objektdetekteringssystem för iOS. För detta ändamål används YOLO, en ett-stegs objektdetekterare och ett s.k. ihoplänkat neuralt nätverk vilket åstadkommer betydligt bättre prestanda än övriga realtidsdetek- terare i termer av hastighet och precision. En dörrdetekterare baserad på YOLO tränas och implementeras i en systemutvecklingsprocess. Maskininlärningsprocessen sammanfat- tas och praxis för att undvika överträning eller “overfitting” samt för att öka precision och hastighet diskuteras och appliceras. Vidare genomförs en rad experiment vilka pekar på att dataaugmentation och inkludering av negativ data i ett dataset medför ökad precision. Hyperparameteroptimisering och kunskapsöverföring pekas även ut som medel för att öka en objektdetekringsmodells prestanda. Författaren lyckas öka modellens mAP, ett sätt att mäta precision för objektdetekterare, från 63.76% till 86.73% utifrån de erfarenheter som dras av experimenten. En modells tendens för överträning utforskas även med resultat som pekar på att träning med över 300 epoker rimligen orsakar en övertränad modell.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)