WHAT IS HEALTH - A qualitative study on the concept of health of Internal Displaced women in Georgia

University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka begreppet hälsa bland kvinnliga georgiska internflyktingar (Internal Displaced People, IDP). Detta är en empirisk studie med en kvalitativ metod som bygger på semi-strukturerade intervjuer. Sammanlagt sju IDP kvinnor i staden Zugdidi i Georgien deltog. Dataanalysen var inspirerad av Burnard's (1991) innehållsanalys, och resulterade i två kategorier: 1) Upplevelsen av kontroll med underrubrikerna Social situation, Familj och Avsaknad av pengar och 2) Upplevelsen av identitet med underrubrikerna Ursprung, Anpassningsförmåga och Självkänsla. Dessa är alla avgörande faktorer för att deltagarna skall kunna leva ett liv med värdighet och kontroll; båda viktiga faktorer för hälsan. Marmots teori om sociala bestämningsfaktorer för hälsa har influerat dataanalys och kategorisering. Ytterligare studier i detta ämne skulle vara av värde för att vägleda sjukvården i hur man bättre kan arbeta förebyggande samt möta behoven hos kvinnliga internflyktingar samt internationella flyktingar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)