LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Syftet med detta examensarbete var att undersöka om mjölkmängd, foderintag, me-latonin, IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) eller aktivitet kan påverkas hos mjölkkor som exponeras för olika våglängder på ljus. Fyra olika ljusbehandlingar jämfördes med varandra vid baslinjen och vid LED. Baslinjen står för de olika parametrarnas resultat innan ljusbehandlingarna medan LED står för parametrarnas resultat efter ljusbehandlingarna. Totalt valdes 40 dräktiga äldre kor av rasen svensk röd och vit boskap (SRB), vilket innebar tio mjölkkor i varje ljusbehandling. De fyra ljusbehand-lingarna bestod av ett blått, rött, vitt respektive vitt/blått ljus. Kornas vanliga inhys-ningssystem var lösdrift med automatisk mjölkning. I samband med försöket flytta-des korna till ett uppbundet stall med manuell mjölkning med mjölkningsmaskin. Mätningar av mjölkmängd, foderintag, IGF-1 och melatonin gjordes efter en tillvänj-ningsperiod i det nya stallet, vilket motsvarar baslinjen. Samma parametrar samt ak-tivitet mättes efter ljusbehandlingarna, vilket motsvarar LED. Det fanns inga skillna-der i foderintag, mjölkmängd och aktivitet mellan ljusbehandlingarna. De signifi-kanta skillnaderna i denna studie fanns både vid baslinjen och vid LED för melatonin och IGF-1. Vid baslinjen kl. 08.30 hade kor i blått ljus signifikant högre melatonin-nivå jämfört med kor i vit/blått ljus och vid kl. 16.00 hade kor i vitt ljus signifikant högre melatoninnivå jämfört med kor i både rött och vit/blått ljus. Vid LED kl. 22.30 hade kor i vit/blått ljus signifikant lägre melatoninnivå jämfört med kor i både blått och rött ljus. Melatoninnivån vid LED när tidpunkterna jämfördes med varandra för varje ljusbehandling visade signifikanta skillnader mellan nästa alla tidpunkter me-dan IGF-1 endast hade en signifikant skillnad för blått ljus mellan kl. 08.30 och kl. 22.30. Dessa resultat tyder på att alla ljusbehandlingarna skulle kunna ge en tydlig dygnsrytm av melatonin. Ytterligare forskning behövs för att ta reda på vilka våg-längder nötkreaturs ögon kan uppfatta och hur de kan påverkas av dessa.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)