User acquisition growth hacks for startups : A case study

University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Abstract: Den här studien diskuterar metoder som startups kan använda sig av vid förvärvande av nya användare för sina produkter eller tjänster. Studien utgörs av en fallstudie baserat på en startups perspektiv och jämför denna med andra verksamheter. Då många startups är under framväxt söker de kostnadseffektivametoder för att få sin verksamhet att växa. Företag som Airbnb och Facebook använde "growth-hacking" under sina inledande faser då de saknade resurser. Många bloggar har skrivit om fenomenet, men det saknas ännu vetenskaplig forskning kring vad som är nödvändigt att utföra och ta hänsyn till. Den här studien ämnar bidra med insikter som saknas rörande förvärvande av användare. Under sex veckor testades flera olika strategier på Locallife. Dessa strategier har sedan tidigare varit beprövade av andra företag. Insamlad data blev analyserad och använd för optimering. Growth-hacking-strategier blev utförda på Facebook för att identifiera vilka metoder som åstadkom tillväxt av användare. Resultaten visade att kalendrar på sociala medier knappt ledde till några konverteringar: efter tre veckor av utförande och observation var antalet nya användare inte tillfredsställande. Däremot var lokalt anpassat marknadsföringsinnehåll effektivt och gav tillfredsställande resultat. Innehåll som användare kan relatera till är mer sannolikt att attrahera användarens uppmärksamhet än generell information om produkten eller tjänsten. Dessutom är den inte enbart kampanjens ton som påverkar åhörare: sättet att uttrycka sig på för att uppmana personer till handling påverkar individers beslut om att ansluta sig till produkten eller tjänsten. Dessa resultat är betydelsefulla då de erbjuder nybörjare och företag ett perspektiv på vilka frågor och problem som måste tas hänsyn till när de avser att utöka antalet användare. Dessutom, trots att många metoder är diskuterade i bloggar är det ytterst få som förklarar vilka justeringar som genomfördes för att nå ett specifikt resultat. Detta har fått det att framstå som att höga resultat har åstadkommits omedelbart. Den här studien ämnar utforska konceptet growth-hacking och framhäva ansträngningarna som krävs för att en startup ska nå hållbar tillväxt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)