Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Author: Axel Linton; [2022]

Keywords: Biologisk; mångfald; ekosystem; urban; städer;

Abstract: Den biologiska mångfalden har minskat betydligt de senaste decennierna. Urbanisering är en av faktorerna. Samtidigt har det visat sig att städer besitter potential för hög biologisk mångfald beroende deras geografiska placering och unika habitat. Naturen förser oss med viktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald är nödvändigt för många av dem samt att ekosystemen ska behålla sin resiliens. Denna litteraturstudies mål är att tydliggöra vikten av biologisk mångfald i urbana områden och beskriva hur dess bevarande kan uppnås. Städers har unika egenskaper som innebär att de spelar en betydande roll i att bevara biologisk mångfald. De är i grunden artrika och därför viktiga för regional biologisk mångfald. Heterogena habitat som hittas i parker och på golfbanor förekommer inte i naturen. Grönområden och biologisk mångfald bidrar också med så kallade ekosystemtjänster för oss människor. Exempel på detta är luftrening, värmereglering och positiv påverkan på vårt mående. Heterogena habitat är centralt för att gynna biologisk mångfald i städer. Några viktiga inslag som noteras i detta arbete är gamla träd, död ved, vatten och strukturen på växtligheten. Grönområdens placering och kopplingarna mellan dessa påverkar hur arter kan sprida sig genom staden. Hur gräsmattor och buskage sköts kan påverka den biologiska mångfalden. Mindre intensiv skötsel är positivt för biologisk mångfald men kan verka slarvigt och ostädat för allmänheten. Att förmedla deras funktion är därför en god idé. Många insatser för att gynna biologisk mångfald är enkla att genomföra, därför är en viktig punkt att viljan att genomföra dem och kunskapen om hur finns hos beslutsfattare och arbetare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)