Uppkomst och klinisk relevans av osteokondros hos häst

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Author: Natascha Jansson; [2018]

Keywords: häst; osteokondros; osteochondros; hälta;

Abstract: Osteokondros är en sjukdom som utvecklas hos föl, men som oftast inte orsakar problem förrän flera år senare. Dessutom är det inte alla hästar som får symtom av sjukdomen. Sjukdomen kan drabba alla leder i hästens fram- och bakben så länge benen växer. När ett föl föds består de långa rörbenen av både benvävnad och tillväxtbrosk som tillåter att benen fortsätter växa. Vid osteokondros är det vanligen tillväxtbrosket som finns närmast leden som är affekterat. Det första steget i förloppet är nekros i tillväxtbrosket som resulterar i att att brosket fokalt inte omvandlas till benvävnad på ett normalt sätt. Det är viktigt att skilja tillväxtbrosket från ledbrosket, det förstnämnda är blodförsörjt och finns bara hos växande individer, medan det senare ej är blodförsörjt och kvarstår hela livet hos friska individer. Lesioner som uppkommer på grund av osteokondros tidigt i hästens liv kan läka. Hur sent läkning kan ske varierar för olika leder, men generellt kommer inte förändringarna att självläka efter ett års ålder. I vissa fall är lesionerna så små att de endast går att se med mikroskop. Lite större skador går att se med vanlig röntgen som konturförändringar av benet vid leden, men det behöver inte innebära att de sträcker sig hela vägen in till leden. Dock medför skadan en försvagning av benet under ledbrosket och det kan få följder. Dels kan en spricka uppstå från den osteokondrala lesionen genom ledbrosket, vilket benämns som osteokondros dissekans. Detta kan leda till att fragment frigörs i leden, något som i dagligt tal benämns som lösa benbitar då de kan innehålla ossifierat tillväxtbrosk. Den här litteraturgenomgången syftar till att reda ut vilken klinisk relevans som osteokondros har, samt att bidra till förståelse hos läsaren kring hur och varför osteokondros uppkommer hos hästar. Sammanfattningsvis kan flera olika faktorer identifieras som bidrar till uppkomst av osteokondros. Det är viktigt att föl och unga hästar får röra sig fritt för att minska risken för osteokondros, med viss restriktion under den första tiden av fölets liv. I samband med avel bör man ta hänsyn till genetisk nedärvning av sjukdomen. Som tidigare angivet så är smärta eller andra symtom inte en given konsekvens av osteokondros, därför är kirurgisk behandling inte alltid rekommenderad när en förändrad benkontur ses vid en led. Val av behandling beror på var skadan sitter, hur stor den är, om hästen visar symtom och huruvida lösa fragment finns. Osteokondros kan sekundärt bidra till utvecklingen av smärtsam ledinflammation, vilket även bör beaktas i valet av behandling.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)