Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Author: Philip Arneryd; Annika Kindblom; [2015]

Keywords: ;

Abstract: Syfte. Att jämföra hållfastheten hos fullanatomiska monolitiska hög- och lågtranslucenta kronor av Y-TZP (yttriastabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid) i olika tjocklekar. Material och metod. 80 standardiserade kronor skapades utifrån en mastermodell av underkäkens första molar. 40 Lava Zirconia by 3M ESPE, ett monolitiskt lågtranslucent Y-TZP material. 40 Lava Plus by 3M ESPE, ett monolitiskt högtranslucent Y-TZP material. I varje grupp gjordes tio kronor i tjocklekarna 1.0 mm, 0.7 mm, 0.5 mm och 0.3 mm. Samtliga kronor genomgick termocykling och förbelastades för att stimulera åldrande och normalt slitage. Slutligen placerades kronorna i en testmaskin och genomgick belastning till brott. En tandläkare och en tandtekniker utförde alla laboratorieförsök. Reslutat. Studien visade signifikant skillnad mellan de olika tjocklekarna inom båda materialen där styrkan ökade med ökad tjocklek. Ingen signifikant skillnad i belastning kunde påvisas mellan monolitisk hög- och lågtranslucent Y-TZP vid last till fraktur. Vid jämförelse inom varje tjocklek sågs ingen signifikant skillnad förutom vid 0.5 mm där den högtranslucenta Y-TZP visade högre styrka jämfört med motsvarande tjocklek i den lågtranslucenta gruppen. Slutsats. De monolitiska hög- och lågtranslucenta Y-TZP presterade likvärdigt. Användandet av monolitiska högtranslucenta Y-TZP kan leda till bättre estetik och färre biologiska komplikationer tack vare mer minimalinvasiva preparationer. Kliniska studier behövs för att bekräfta dessa resultat.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)