Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. Regeringen har utfärdat en livsmedelsstrategi där några av målen är att få ett mer konkurrenskraftigt jordbruk och öka kunskapen bland konsumenterna om hur maten produceras. Det är vanligt att sälja varor via gårdsbutiker för att som producent kunna behålla en större del av intäkten. Problemet är att gårdsbutiker inte är särskilt tidseffektivt för varken konsument eller producent och det skulle därför behövas nya försäljningskanaler för de småskaliga producenterna. Samtidigt sker en ständig digital utveckling vilket har lett till förändrade förutsättningar i samhället. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur digitaliseringen kan bidra till nya försäljningskanaler för gårdsbutiker. För att undersöka detta har en fallstudie genomförts av Local Food Nodes vilket är ett nylanserat digitalt administreringsverktyg där tanken är att bygga broar mellan producent och konsument. Det är en digital plattform där lokala producenter kan ansluta sig till en nod (utlämningsställe) och lägga upp sina varor. Konsumenter har möjlighet att digitalt boka vilka varor de vill köpa. De möts sedan vid noden tillsammans med andra producenter från närområdet vilket gör att alla samlas på en plats vid en specifik tid. Transaktionen sker direkt mellan producent och konsument vilket gör att inga betalningsmedel går genom plattformen. I fallstudien har Albin Ponnert, en av grundarna av Local Food Nodes, intervjuats. I den teoretiska ansatsen fokuseras det kring fyra huvudteman. Det första är innovation där olika innovationsprocesser berörs och det andra är social innovation som är starkt kopplat till samhällsnytta. Det tredje temat är digitalisering där digital handel och digital marknadsföring undersöks för att se vilken roll det spelar för gårdsbutikens utveckling. Det sista temat handlar om relationer och hur digitaliseringen kan förstärka det fysiska och skapa relationer mellan producenterna och konsumenterna. Nya intressen och önskemål från samhället har mynnat ut i utvecklandet av Local Food Nodes som utgör ett exempel på social innovation. Digitaliseringen har bidragit till att förstärka den fysiska delen där producenter och konsumenter kan mötas och utbyta varor. Vid mötet kan relationer skapas och ett kunskapsutbyte ske mellan båda parterna. Producenterna kan sprida kunskap om svensk livsmedelsproduktion som konsumenterna sedan kan föra vidare genom word of mouth och samtidigt marknadsföra producenterna och deras varor.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)