Fält- och flygbildsskattning av i skogen kvarvarande virkesvolymer i Medelpad efter 2010-talets stormar

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Att snabbt kunna skatta hur mycket virkesvolymer i form av lågor det finns i skogen efter en storm är viktigt för att få en bild av skadeläget. Dessutom är det av intresse gällande biologisk mångfald, förluster i virkesintäkter samt för bedömning av risk för framtida angrepp av skadeinsekter. Linjekorsningsinventering har tidigare använts för att skatta mängden död ved i ett område. Inventeringsmetoden som används i denna studie går ut på att följa en linje och mäta in antalet liggande trädstammar som korsar densamma för att sedan kunna skatta volymen död ved för ett större område. Inventeringen kan ske i fält, via fjärranalys eller genom en kombination av de förra. I denna studie kombineras fält och fjärranalys och tanken med detta är att utnyttja modern kamerateknik för snabbare, billigare och noggrannare skattningar. Denna studie testar en sådan inventeringsmetod på det SCA kallar Stöde distrikt i Medelpad. Hösten 2017 togs flygbilder kontinuerligt i 15 ”hakar” (L-formade linjer) spridda över distriktet. Dessa flygbildstolkades genom att räkna antalet vindfällen som korsade en linje som projicerades i mitten av dessa bildstråk. Därefter besöktes dessa hakar och inventerades i fält. Samtliga träd klavades (diametermättes) där den döda veden korsade linjen. Nedbrytningsgrad och trädslag noterades för varje träd. Resultatet av fältinventeringen för hela distriktet blev 11,22 kubikmeter stamved per hektar. Den kombinerade fältinventerings- och flygbildsmetoden testades genom att undersöka hur utfallet blivit givet ett antal olika inventeringsdesigner. En nackdel var att endast cirka en tredjedel av den döda veden identifierades i flygbilderna (där facit utgjordes av fältinventeringar på motsvarande sträcka) men metoden visade sig ändå vara möjlig att använda i praktisk tillämpning. Resultaten visar att det finns mer virke på den mark som ägs av SCA än övrig. Vad detta beror på diskuteras i slutet av denna rapport.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)