Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Studiens syfte har varit att undersöka hur några djurproducenter resonerar och agerar både på kort och lång sikt angående ett förändrat klimat, och ta reda vilka åtgärder man har vidtagit eller kommer att vidta. Vidare få höra deras egna tankar kring vad de tror kommer att bli deras utmaningar i ett framtida klimat och om de upplever att klimatet har förändrats över tid där de odlar. Litteraturstudien belyser hur det framtida klimatet väntas bli och hur klimatförändringarna skulle kunna påverka lantbrukare med djurproduktion. Längre perioder med torka och regn men även längre vegetationsperioder väntas. Lantbrukarna måste lära sig att hantera och försöka förebygga foderbrist, men även nya möjligheter uppstår i ett förändrat klimat som till exempel möjligheten att odla nya grödor. Ett förändrat klimat kan även innebära att man i vissa fall behöver investera i till exempel bevattning. Dessutom kan risken för värmestress påverka djuren och lantbrukarna måste tillhandahålla åtgärder som ökad ventilation, skugga eller duschning för att förhindra negativa konsekvenser. Fem djuruppfödare intervjuades med ett semi-strukturerat format. Lantbrukarna bedrev produktion inom antingen lamm-, nötkött- eller mjölkproduktion. Gårdarna var belägna i Blekinge, Öland samt Gotland i sydöstra Sverige. Lantbrukarna upplever något längre perioder med ett väderslag än tidigare. Det är främst torr-perioder som är ett återkommande problem som lantbrukarna hanterar och vidtar åtgärder mot. Lantbrukarna berättade hur de förberedde sig och försökte förhindra foderbrist och värmestress hos sina djur. Bevattning var också ett alternativ som implementerades av ett par lantbrukare. Slutsatsen är att klimatförändringarna påverkar oss mycket redan nu men att det inte bara är av ondo, utan att det även för med sig möjligheter som kan gynna ens produktion.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)