Strategisk förändring i en pågående pandemi : Covid-19s funktion som strategisk katalysator i detaljhandelsbolag

University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Abstract: Bakgrund: Covid-19 har lett till förödande konsekvenser på individer, samhällen och organisationer. Nya konsumentbeteenden har trätt fram vilket utmanat detaljhandeln att agera och reagera som svar till påträffade marknadsförändringar. Därmed har företag inom detaljhandeln behövt förändra sitt strategiska arbete för att fortsätta vara konkurrenskraftiga men även för att anpassa sig till nya förutsättningar som uppstått. Det så kallade “nya normala” har präglat samhället vilket skapar möjligheter och svårigheter för detaljhandelsbolag att fortsätta bedriva verksamheten och förbli lönsamma. Med anledning av detta är strategisk förändring i en pågående pandemi ett intressant och aktuellt ämne att studera då det även råder avsaknad av vetenskaplig forskning inom detta område.   Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur detaljhandelsbolag har förändrat sin strategi under pandemin och om dessa strategiska förändringar anses vara framgångsrika eller inte.  Metod: Denna kvalitativa uppsats tar avstamp i ett fenomenologiskt perspektiv i kombination med en abduktiv ansats. Den insamlade empirin baseras på semistrukturerade intervjuer med sju respondenter från sex olika fallföretag inom detaljhandeln. Respondenterna har valts utifrån tre olika urval; målstyrt-, bekvämlighets- samt snöbollsurval.    Slutsats: I slutsatsen fastställs att de strategiska förändringarna i detaljhandelsbolag genomsyrats av ökad e-handel och fallföretagen har även lagt stor vikt på att skifta fokus till en säker butiksverksamhet. Vidare konstateras att ett förändrat konsumentbeteende och digitalisering har varit de mest förekommande omvärldsfaktorerna som, bortsett från covid-19, bidragit till de strategiska förändringarna. Hur framgångsrika dessa förändringar anses grundas slutligen i det faktum att fallföretagen lyckats genomföra de strategiska förändringarna som i sin tur minimerat de negativa konsekvenserna till följd av pandemin.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)