Aptitreglering och förekomst av magsår hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfoder

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Author: Rebecca Wärnbring; [2013]

Keywords: Leptin; Foderintag; Träning; Hösilage;

Abstract: För hästen i träning är det viktigt att den intagna energin matchar förlusterna av energi för att hästen ska kunna behålla sin energibalans. Ofta sägs att hästar i hår-dare träning tenderar att tappa aptiten och att hästar i träning kan ha svårt att mat-cha energiförlust mot energiintag. Aptitreglering är komplext och involverar både olika hormoner, centrala och autonoma nervsystemet samt andra funktioner hos mag-tarmkanalen. Ett hormon som visats vara kopplat till reglering av aptit är lep-tin. Leptin, som i huvudsak produceras av fettvävnaden, har pekats ut som en vik-tig indikator på både ätbeteende och energiförbrukning. Få studier har gjorts på hästars leptinnivåer i samband med träning där både det använda hästmaterialet och resultaten skiljer sig åt. Resultat från dessa har visat på både sänkta, oföränd-rade samt höjda leptinnivåer efter träning. Aptiten kan även påverkas av magsår, där förekomst av magsår kan leda till mins-kad aptit hos hästen. Magsår är vanligt förekommande på hästar och har i studier påvisats förekomma från 35 % - 100 % hos både ”hobbyhästar” och hästar som tränas och tävlas. Syftet med studien var att undersöka om fysisk aktivitet påverkar leptinnivåer samt foderintag över tid hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfo-der samt hur förekomsten av magsår var hos dessa. I studien som pågick under 8 månader, från oktober till maj, ingick 16 tvååriga varmblodiga travhästar som under hela studien hade fri tillgång till ett energirikt hösilage men inte utfodrades med något kraftfoder. Hästarnas frivilliga foderintag mättes ca en gång i månaden under tre på varandra följande dagar. Vid dessa till-fällen togs även blodprov som analyserades för leptin. Vid ett tillfälle i mitten av studien undersöktes hästarnas magsäck med hjälp av endoskop för att fastställa förekomsten av magsår. 6 Resultaten i studien visade att hästarnas koncentration av leptin var som högst un-der försöksperiodens mitt under vintermånaderna och är som lägst under försöks-periodens sista del i maj månad. Koncentrationen av leptin i blodplasman fanns vara i nivå med vad som tidigare finns rapporterat för hästar i träning samt var ne-gativt korrelerad med foderintaget. Förekomsten av magsår var jämfört med vad som tidigare finns rapporterat för hästar i trav- och galoppträning låg. Förekom-mande magsår hade i studien ingen koppling till det frivilliga foderintaget. Hästarna i studien hade ett intag av energi på mellan 70-150 % över underhållsbe-hovet. Högst energiintag hade hästarna i slutet av försöksperioden då de också trä-nades som mest, men högst intag av kilo foder har de i början av försöksperioden då de kördes in. Resultatet av studien visar att plasmaleptinnivåerna sjunker då hästarna blir äldre och träningen trappas upp samtidigt som energiintaget ökar och indikerar att leptin kan vara ett viktigt hormon i aptitregleringen som bidrar till att hästar kan behålla en positiv energibalans vid ökad träningsintensitet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)