Snytbagge på brända och obrända kalhyggen

University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Abstract: I dagens skogsbruk har större skogsägare en typ av certifiering som kallas för FSC (Forest Stewardship Council). Denna standardkvalificering ger olika krav på miljö, skogsbruk och socialstandard som skogsägaren måste uppfylla för att certifieringen skall gälla. Detta medför att dessa större skogsägare skall ta ansvar för naturvård på markerna. På grund av kraven för FSC som inkluderar att man skall använda hyggesbränning som markberedning på en viss andel av arealen föryngrad skog. Vilket kommer att gynna brandgynnande organismer och ge ökade naturvärden. Kraven för den svenska skogen är ständigt i förändring, och en insekts hem och föryngringsplats är där även elden har gynnats och härjat. Denna studie handlar om en skadeinsekts potentiella gynnande miljö, i den kommande takten att hyggesbränningens användning i svensk skogsmark gynnar ett stort antal rödlistade insekter. Denna studie berör skadeinsekten vanlig snytbagge, H. abietis. I studien så användes data ifrån Joakim Hjälténs studie av artdiversitet på brandfält skedda runt Lycksele. Dessa insamlingar av insektsfällor utfördes under totalt 3 år och denna information behandlades i statistik programmet JMP Pro. Resultatet visade en markant skillnad i antalet snytbaggar på brandhygge gentemot vanligt kalhygge, och även att detta fortgår i flera år efter branden. Antalet snytbaggar på brandhyggen är markant större som man kommer att få förvänta sig vid att använda hyggesbränning för föryngring, det finns flera sätt att tackla detta såsom att låta hyggesvila råda men det finns även hinder gentemot detta som försvårar processen.I dagens skogsbruk har större skogsägare en typ av certifiering som kallas för FSC (Forest Stewardship Council). Denna standardkvalificering ger olika krav på miljö, skogsbruk och socialstandard som skogsägaren måste uppfylla för att certifieringen skall gälla. Detta medför att dessa större skogsägare skall ta ansvar för naturvård på markerna. På grund av kraven för FSC som inkluderar att man skall använda hyggesbränning som markberedning på en viss andel av arealen föryngrad skog. Vilket kommer att gynna brandgynnande organismer och ge ökade naturvärden. Kraven för den svenska skogen är ständigt i förändring, och en insekts hem och föryngringsplats är där även elden har gynnats och härjat. Denna studie handlar om en skadeinsekts potentiella gynnande miljö, i den kommande takten att hyggesbränningens användning i svensk skogsmark gynnar ett stort antal rödlistade insekter. Denna studie berör skadeinsekten vanlig snytbagge, H. abietis. I studien så användes data ifrån Joakim Hjälténs studie av artdiversitet på brandfält skedda runt Lycksele. Dessa insamlingar av insektsfällor utfördes under totalt 3 år och denna information behandlades i statistik programmet JMP Pro. Resultatet visade en markant skillnad i antalet snytbaggar på brandhygge gentemot vanligt kalhygge, och även att detta fortgår i flera år efter branden. Antalet snytbaggar på brandhyggen är markant större som man kommer att få förvänta sig vid att använda hyggesbränning för föryngring, det finns flera sätt att tackla detta såsom att låta hyggesvila råda men det finns även hinder gentemot detta som försvårar processen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)