Dagvattenhantering som arkitektur : det estetiska värdet hos öppna dagvattenanläggningar

University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Abstract: Vi står inför stora klimatförändringar med bland annat en ökad nederbördsmängd som resultat. Baserat på detta så har effektiv dagvattenhantering blivit ett viktigt verktyg för hållbar stadsutveckling. Vatten bör i allt större utsträckning ses som en resurs och tillgång i staden och en tendens till detta ser man i att man allt oftare väljer att integrera öppna dagvattenanläggningar i urbana miljöer. I uppsatsen diskuteras olika aspekter som är viktiga att ta hänsyn till gällande dagvattenhantering, med ett fokus på öppna dagvattenstrukturers estetiska värde. Undersökningen baseras på litteraturstudier samt en platsstudie.Metoderna för att hantera dagvatten har varierat med tiden och under större delen av 1900-talet har dagvattenavledningen skett i slutna system. Först under 1970-talet började man uppmärksamma problematiken kring dessa slutna system och det var i och med detta som intresset för öppen dagvattenhantering uppstod. I dagsläget finns det ett antal kategorier av öppna dagvattenlösningar att integrera i urbana sammanhang vilka kan tillföra positiva mervärden till staden. Utöver funktionella och ekologiska aspekter så finner man också förutsättningar för att tillföra öppna dagvattenanläggningar en estetisk och arkitektonisk dimension. Vatten är ett uppskattat inslag i våra stadsrum och har under de senaste åren återfått sitt värde som designelement. För en god gestaltning finns det ett antal punkter som blir relevanta att ta hänsyn till. Dessa är: platsen i sig, val av fysiska material som tillförs anläggningen, inspirationskällor samt önskad rumslighet och atmosfär. Malmö stad framhålls ofta som en förebild gällande dagvattenhantering i urbana sammanhang. Man har genomfört ett omfattande arbete med att kretsloppsanpassa dagvattnet med en inriktning mot ett hållbart samhälle. Ett tydligt exempel på detta är stadsdelen Västra Hamnen där man utvecklat ett raffinerat system för öppen dagvattenhantering. Grundkonceptet för utformningen av de öppna systemen har bland annat varit att tillföra estetiska värden till området. Man har därför bland annat valt att integrera vattenrelaterade konstverk i anläggningarna.Öppen dagvattenhantering innebär att vattnets kretslopp blir synligt. Man använder funktionen för att klimatsäkra staden men vad man samtidigt måste vara medveten om ar att man tillför staden ett formgrepp. Detta formgrepp skapar i sin tur förutsättningar för att tillföra estetiska mervärden till urbana miljöer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)