Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Den här kandidatuppsatsen undersöker huruvida fler skogsträdgårdar i städer kan vara ett led i att uppnå städers hållbarhetsmål. Uppsatsen vill svara på tre frågor; 1) Hur ser Malmö stads hållbarhetsmål ut, och på vilket sätt kan en skogsträdgård hjälpa till att uppnå dessa mål? 2) Hur kan en skogsträdgård i Malmö utformas, vad gäller sortval och skötsel? samt 3) Är flera skogsträdgårdar i städerna önskvärt? Genom en litteraturstudie har en översyn av Malmö stads hållbarhetsmål gjorts, och studien fortsätter med att beskriva skogsträdgårdens olika betingelser samt dess påverkan på ekosystemtjänster. Studiens resultat sammanställs i en växtlista samt etableringsplan med skiss för en föreslagen skogsträdgård i området Sege Park i Malmö.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)