Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. Den enskilda kons frivilliga mjölkningsfrekvens, mjölkavkastning samt laktationsstadium m.m. registrerades under två perioder på alla mjölkande kor, tillsammans med blandfodrets sammansättning och egenskaper samt antal kor per robot. Under den första perioden gick korna på sin ordinarie foderstat och under den andra förändrades sammansättningen av mixen på foderbordet. Den totala näringsförsörjningen förändrades dock ej mellan perioderna för att ej sammanblanda effekten av ändrad utfodringsnivå med effekten av förändringen av mixens sammansättning. Ändringen i mixen mellan första och andra perioden syftade till att uppnå en höjning eller sänkning av robotkvoten, (definierat som stärkelse+restkolhydrater / NDF (fiber)). Det rekommenderas att robotkvoten ska vara under 0,6 för en fungerande kotrafik. Foderstaterna beräknades i Typfoder (NorFor) och informationen om alla individuella kor togs från datorn kopplad till AM-enheten på gårdarna. Resultatet visade att fyllnadsvärdet (hur mycket fodret fyller våmmen) hade en positiv effekt på kotrafiken. Fyllnadsvärdets ökning från 0,39 till 0,46 gav i studien en signifikant ökning av +0,2 frivilliga mjölkningar per dag. Robotkvoten hade i denna studie endast en signifikant effekt på den frivilliga mjölkningsfrekvensen hos kor i tidig laktation (<90 dagar i mjölk). Resultatet visade också att en högre energinivå i fullfodermixen hade en negativ effekt på antalet frivilliga mjölkningar per ko och dag. Antalet kor per robot hade en starkt signifikant effekt på antalet frivilliga mjölkningar per dag, ca - 0,1 mjölkningar per dag när antalet kor ökade med ca 5 kor (beräknat inom intervallet 41-74 kor). På samma sätt minskade mjölkningsfrekvensen över laktationen och en ko i tidig laktation hade i genomsnitt en högre mjölkningsfrekvens jämfört med en ko senare i laktationen, en minskning på ca -0,2 frivilliga mjölkningar per 100 dagar längre fram i laktationen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)