Barns informella lärande i utemiljöer

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Denna uppsats har skrivits i syfte att översiktligt undersöka frågeställningarna: 'På vilket sätt kan utemiljöer påverka barns informella lärande? 'Hur kan utemiljöer gestaltas för att stimulera barns informella lärande? Uppsatsen har sammanställts genom en kvalitativ litteraturstudie av främst artiklar och böcker skrivna inom ämnesområdena; pedagogik, miljöpsykologi, utvecklingspsykologi och landskapsarkitektur. Uppsatsen innehåller även ett designförslag över en lekmiljö designad för att stimulera barns informella lärande. Lekmiljön är designad för Sege Park som är ett bostadsområde i Malmö i Sverige. Syftet med detta designförslag är att pröva hur resultatet av litteraturstudien kan tolkas och användas i en verklig kontext. Designförslaget har producerats med hjälp av en sammanställning över designprinciper för utemiljöer som stimulerar barns informella lärande. Denna sammanställning har skapats genom en tolkning av den studerade litteraturen och presenteras i form av en tabell. Uppsatsen kommer fram till att utemiljöer påverkar barns informella lärande. Detta eftersom utemiljöer stimulerar handlingar och påverkar barns känslor. Rörelser och känsloerfarenheter påverkar hjärnans utveckling. Genom vistelse i utemiljöer kan barn även pröva olika rörelser och uppleva en variation av sinnesintryck. På detta vis lär sig barn om sin kropps förmågor och hur omvärlden är uppbyggd. I en utemiljö kan barn erhålla platsanknuten och personlig kunskap. Uppsatsen beskriver hur barn kan lära sig genom lek och genom att utforska utemiljön med sin kropp och sina sinnen. Uppsatsen visar även på hur barns informella lärande i en utemiljö påverkas av om det fi nns återhämtande eller händelserika platser i omgivningen. Uppsatsen presenterar även en sammanställning över designprinciper för hur utemiljöer kan gestaltas för att stimulera barns informella lärande. De designprinciper som uppsatsen kommer fram till kan främja barns informella lärande är; skapa mycket och varierande sinnesintryck i miljön, inkludera mycket och varierat löst material, inkludera träd och buskage, skapa en formbar miljö, inkludera gömslen, skapa överraskande eller fantasifulla miljöer, inkludera lekredskap med rörliga delar eller möjlighet för barn att klättra eller balansera på, inkludera öppna ytor och rinnande vatten samt skapa en läsbar miljö. Uppsatsen riktar sig till pedagoger, arkitekter, landskapsarkitekter och andra tjänstemän och lekmän som är intresserade av hur utemiljöer påverkar barns informella lärande samt hur utemiljöer kan gestaltas för att stimulera barns informella lärande. Nyckelord: Lärande, utveckling, barn, lek, utemiljöer, natur, landskapsarkitektur, sensoriskt, informellt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)