Quality in Market Oriented Product Development - a comparative study of the food industry in Sweden and Estonia

University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Abstract: Sammanfattning Titel: Kvalitet i marknadsorienterad produktutveckling – en jämförande studie av den svenska och den estniska livsmedelsindustrin Författare: Carin Cronström och Ylva Månsson Handledare: Prof. Björn Bergenståhl, Avdelningen för Livsmedelsteknologi, Lunds Universitet Prof. Magnus Lagnevik, Avdelningen för Företags ekonomi, Lunds Universitet Problem: Styrningen av marknadsorienterad produktutveckling beror på en mängd faktorer, varför det är nödvändigt att vidga perspektivet för att förstå hela det komplexa nätverket av interaktioner. Således influerar dimensioner som kvalitet, komplexitet, time-to-market och resurskrav förutsättningarna för produktutveckling. Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera olika aspekter av framgångsrik styrning av marknadsorienterad produkt- utvecklingsprocess i livsmedelstillverkande företag. Metod: Tre koncept med olika komplexitetsnivåer har konstruerats för att förse en bas för att simulera och analysera komplexiteten och resurskonsumtionen i produktutvecklingssammanhang. Intervjuer med representanter från näringslivet och de två studerade företagen har därefter utförts för att komplettera bilden. Vidare utfördes intervjuer med representanter från Procordia Food i Sverige och Pôltsamaa Felix i Estland för att kartlägga aktiviteter och resurskonsumtionen i produktutvecklingsprocesser. Attityder beträffande marknadsorientering och marknaders karakteristiska har därefter analyserats och studerats. Den teoretiska referensramen har kompletterat analysen beträffande produktutveckling utifrån marknads- och branschperspektiv, produktutvecklingsprocess, kvalitetsförväntningar och kostnadsuppskattningar. The Quality Function Deployment-verktyget har därefter applicerats på de tre fiktiva koncepten. Slutsatser: Författarna har påvisat att de olika nivåerna av mognadsgrad beträffande de två marknaderna influerar konsumenters förväntningar beträffande kvalitet. Skillnaderna i kvalitets förväntningar kommer i sin tur att påverka graden av innovation, marknadsorientering, rutiner och strukturer av utvecklings- processen men även time to market, resurskonsumtion, utmaningar och komplexitet i samband med olika utvecklingsprojekt. Författarna hävdar att den generiska processen för produktutveckling, marknadsorientering och bedömningen av kvalitet misslyckas med att möta förutsättningarna på alla marknader. Det har vidare påvisats att bedömningen av kvalitet- och resurskrav beträffande olika projekt är beroende av faktorer som erfarenhet, kvalitetsambitioner och den organisatoriska kontexten. Olika referensramar kommer därmed att påverka slutresultatet av utvecklingsprojekt. QFD-verktyget anses vara lämpligt för att eliminera subjektiva influenser, att uppmuntra tvärfunktionell integration och förse en strukturerad modell för att förutse potentiella problem och planera produktutvecklings projekt. Förbättringsförslag beträffande användningen av verktyget presenteras vidare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)