Can sugar be good for your oral health? Correlations between caries and levels of bound monosaccharides in whole saliva.

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Introduktion och syfte: Kariesutveckling influeras av faktorer hos både värd och bakterier. Men när olika individer exponeras för samma nivåer av externa riskfaktorer, är en del individer mer mottagliga för karies jämfört med andra. En förklaring skulle kunna vara olika glykosylering av glykoprotein i saliven. I denna pilotstudie undersökte vi skillnaden i nivåer av monosackariderna sialinsyra, fukos och galaktos hos personer som aldrig haft karies och personer som har/har haft karies. Syftet var även att undersöka om plackenzym kan vara en modifierare av nämnda glykoprotein. Material och metod: Två grupper, med 10 individer i varje, inkluderades i studien. Ena gruppen hade DMFT = 0 och den andra DMFT ≥ 1. Saliv och plack samlades och innehållet av bundna monosackarider (sialinsyra, fukos och galaktos) samt glykosidaser (sialidas, β-fukosidas, β-galaktosidas, α-glukosidas och N-acetylglukosaminidas) analyserades med en fluorometer. Även salivflödet kalkylerades. Resultat: Innehållet av både sialinsyra och galaktos var signifikant högre i gruppen med DMFT = 0, medan innehållet av fukos inte skilde sig åt signifikant mellan grupperna. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de två grupperna avseende enzymaktivitet och salivflöde. Konklusion: Högre nivåer av bunden sialinsyra och galaktos fanns hos gruppen med DMFT = 0. Resultaten indikerar att dessa monosackarider kan vara en möjlig markör för oral hälsa. Större longitudinella studier behövs för att verifiera sambandet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)