Barn av vår stad : en studie om barns möjlighet till lek längs gågatan i Uppsala

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Author: Kajsa Åström; [2012]

Keywords: barn; lek; stad; design; gestaltning; Uppsala; gågata;

Abstract: Tack vare barnens livliga fantasi kan enkla utformningar i utomhusmiljö få dem att leka. Leken är en viktig del i barnens liv, det är vi nog alla överens om. Menfrågan är var barnen får plats att leka i dagens allt tätare städer?Det här arbetet syftar till att undersöka om gågatan i Uppsala utgör en lekmiljö för stadens barn samt hur den, utifrån denna aspekt, kan förbättras. För attundersöka detta genomförde jag en analys av tidigare forskning om barns lek.Analysen resulterade i ett antal attribut som lockar barn till lek:Föränderlighet – Barn fascineras av fysiska förändringar som väder ochnaturprocesser bidrar med.Liten skala – Genom detaljer och rumslighet kan man skapa känslan aven mindre skala vilket bidrar till att barnen får lättare att identifiera sigmed omgivningen. Det medför också att det finns mycket att utforska.Nivåskillnader – Om barn kan röra sig mellan olika höjder skapas enstörre dynamik i leken.Orienterbarhet – Genom att hitta i ett område känner barnen en trygghetsom gör att de vågar leka.Social samvaro – Att leka tillsammans med andra har högst prioritetbland barnen.Säkerhet – Viktig både för att barnen ska vilja leka samt för attföräldrarna ska tillåta barnen att leka.Variation – Möjligheten att utveckla lekar ökar om det finns en storvariation av exempelvis material, färg och rumslighet.Löst material – Om det finns löst material på en plats så kan barnenmarkera en plats som sin egen, vilket i sig är en lek.Det framkom att gågatan till viss mån besitter kvaliteter och attribut som lockar barn att leka. Attributen nivåskillnader och social samvaro visade sig exempelvisha relativt god representation medan orienterbarhet och variation fanns i mycket låg utsträckning längs platsen.Undersökningen visade att gågatan med enkla medel kan bli en lekvänlig plats.Förslag på åtgärder för att stärka attributens ställning längs gågatan visade sig främst handla om att förändra utseendet på både markmaterial och möbler. Ettvidare färgspektrum och en större variation på materialval skulle enligt undersökningen gynna gågatans funktion som lekmiljö.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)