Stability of linoleic acid and its reactivity with bone cement components

University essay from KTH/Fiber- och polymerteknologi

Abstract: Akrylbaserat bencement är den gyllene standarden vid ryggförstärkningsförfaranden. Modifiering av akrylbencement med linolsyra har resulterat i attraktiva egenskaper vilka möjliggör lättare hantering för kirurger och minskar efterföljande komplikationer såsom närliggande ryggradsfrakturer. Även om de attraktiva egenskaperna hos linolsyramodifierat bencement är kända är ännu förståelsen för hur linolsyra påverkar egenskaperna outforskade. Som en komponent i bencement måste linolsyra steriliseras innan den används i bencement. Det finns emellertid oro för att autoklavsterilisering av linolsyra orsakar nedbrytning. Dessutom är det oklart vad som händer med linolsyra i härdat bencement över tid. I detta examensarbete utvärderades steriliserad och osteriliserad linolsyra. Linolsyra blandades med olika komponenter som finns i bencementet såsom aktivator, initiator, monomer och inhibitor, i närvaro och frånvaro av lösningsmedel. De efterföljande förändringarna studerades genom 1H NMR och UV-VIS. Resultaten visade att linolsyra bryts ned av sterilisering och oxidation. Oxidationen av linolsyra berodde på sterilisering, temperatur, lösningsmedel och mängden syrexponering. Det bekräftades genom 1H NMR och UV-VIS att linolsyra reagerade (steriliserad och osteriliserad) med aktivatorn, initiatorn och monomeren. Dessa reaktioner kan minska tillgängligheten av komponenterna för in situ-polymerisation av monomeren, och därmed förändra bencementens egenskaper, vilket i sin tur bidrar till lättare hantering under förstärkningsförfarandet och reducerar intilliggande ryggradsfrakturer efter operation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)