Inmätning av timmer i timmersortering och sågintag : konsekvensanalys

University essay from SLU/Dept. of Forest Products

Abstract: Då timmer ankommer till ett sågverk är det viktigt att det mäts in på ett korrekt och trovärdigt sätt. Det är viktigt att alla intressenter kan känna sig säkra på att de betalar/får betalt för rätt mängd timmer och att det inte föreligger några systematiska fel som gynnar den ena eller den andra parten. Det är också viktigt från sågverkets sida att diametermätningarna går att lita på, då sorteringen av timmer till olika sågklasser grundar sig i dessa mätdata. Att det är rätt stockar i rätt sågklass är mycket viktigt för att kunna optimera sågningen av timmer så mycket som möjligt. På Nyby Sågverk har mätdata från sågintaget indikerat att mycket av det timmer som mäts in, mäts in för grovt och därmed blir sorterade till en sågklass det egentligen är för klent för. Det är något som skapat oro, då det dels kan leda till att Nyby Sågverk betalar för luft vid timmerinköpet och dels att det blir ekonomiska förluster i form av vankant på centrumplank vid sågningen av för klena timmerstockar. För att få reda på vad det är som orsakar för klena stockar i sågklasserna och vad det har för betydelse har fem olika tester genomförts. Första testet gjordes för att konstatera hur stor andel både för klent och för grovt timmer som återfinns i sågklasserna. Andra testet baserade sig på en intervju med en av virkesmätningsföreningens kontrollmätare för att få en djupare förståelse i hur timmerinmätningen går till. Det tredje testet var att kontrollera vilken effekt användandet av olika barkfunktioner har på uträknandet av underbarksdiametern. Under det fjärde testet utfördes ett fältets för hela processen från första inmätning till sista inmätning innan sågning. Sista testet gick ut på att kontrollera vilken ekonomisk konsekvens den eventuella avvikelsen har för sågverket. Studien visar på att felet inte ligger i det sätt som Virkesmätningsföreningen mäter in timret. Det visade istället på att felet uppstår genom att det blir många små avvikelser längst vägen. Det flesta av dessa avvikelser är rent mättekniska och går i praktiken att korrigera. Avvikelsen som inte är mätteknisk kom istället från barkmaskinens inverkan på timmerstockarna. Vidare studier på barkmaskinens inverkan på olika sågklasser skulle kunna leda till att Nyby Sågverk tar med denna avvikelse i beräkningarna vid postningen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)