Timeefficiency of constructionwork in a developing country

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Author: Linnéa Bruce; [2015]

Keywords: ;

Abstract: Att arbeta tidseffektivt, strukturerat och inte spilla tid är viktiga faktorer vid ett byggarbete. Tid är pengar och desto längre tid ett arbete tar, desto mer pengar kostar det. Enligt teorin finns det ett flertal faktorer som påverkar effektiviteten på en byggarbetsplats. Några av dessa faktorer är struktur- och tidplaner, arbetsberedningar, planeringsmöten, metodförbättring och att identifiera mål. I Sverige arbetar man efter dessa faktorer på de flesta byggen, men i ett U-land är inte byggnationen lika utvecklad och man arbetar ofta dag för dag. Ett land som har problem med effektiviteten på arbetsplatsen är det fattiga landet Filippinerna i Asien. Under en volontärarbetsresa till Filippinerna observerades brister och tidsproblem vid byggnationen. Volontärarbetet ägde rum i en liten by vid namn Los Amigos utanför staden Davao. Arbetet gick ut på att bygga upp och renovera bostäder och området runtom byggnaderna åt rullstolsburna människor som inte har råd med ett eget hem. Vid sidan om volontärarbetsplatsen fanns även en byggarbetsplats som observerades under resan. Byggarbetsplatsen bestod av en basketplan. Denna studie syftar till att observera byggarbetet i Filippinerna för att identifiera problem med byggarbetet och effektiviteten på arbetsplatsen. Genom iakttagelser och intervju med en arbetsledare i byn Los Amigos har de olika tidsproblemen reflekterats och diskuterats. Utifrån de teoretiska referensramarna och med hänsyn till kulturen i landet har förbättringsförslag arbetats fram. Rapporten avslutas med två avsnitt som beskriver hur man kan arbeta mer tidseffektivt, strukturerat och undvika tidsförluster. Det ena avsnittet handlar om byggarbetet på volontärarbetsplatsen och den andra om arbetet på basketplanen som byggs i samma område. Arbetsplatserna är av helt olika karaktär och olika förbättringsförslag har därmed arbetats fram.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)