The threat of climate change to coral reefs

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Abstract: Korallrev är “den marina världens regnskogar” och de är ett av världens mest artrika och produktiva ekosystem. Korallreven är av stor betydelse för befolkningen i tropiska havsområden. Varmvattenkoraller utsätts idag för storskaliga nedbrytningar och det största hotet mot deras existens anses vara klimatförändringar. Antropogena utsläpp av koldioxid i atmosfären har inneburit en ökning av jordens medeltemperatur vilket även innebär ökad ytvattentemperatur. Koraller är mycket känsliga för förändringar i den fysiska miljön. Korallblekning är en process som uppstår när ytvattentemperaturen ökar och är ett stort hot mot koraller. Blekning innebär att koralldjuret stöter bort sin symbiotiska alg den är beroende av för överlevnad. De biologiska funktionerna påverkas och korallen kan dö. Flera olika episoder av massblekning de senaste årtiondena har resulterat i stora förluster av korallrev världen över. Det andra stora klimathotet är försurning i haven. Detta beror på att haven absorberar koldioxid från atmosfären. 25 % av antropogena utsläpp mellan år 2000- 2006 togs upp av haven, vilket har lett till en pH- sänkning i haven. Detta innebär också att karbonatjoner, som koraller är beroende av för att bilda sitt skelett, i ytvattnet minskar. Försurningen i haven har redan lett till en minskad tillväxt hos korallrev och kalkavlagringen är även viktig för hela ekosystemets funktion eftersom många arter är beroende av korallrevens skyddande skelett. Klimatmodeller och uppskattningar visar att det i framtiden är mycket troligt att blekning av koraller kommer öka i frekvens och svårighetsgrad eftersom temperaturökningen fortsätter. Koldioxidkoncentrationen i atmosfären ökar konstant, vilket innebär en fortsatt försurning som försvårar korallers tillväxt. Om klimatförändringen pågår i denna takt är det mycket troligt att blekning och försurning i kombination med andra hot, som till exempel föroreningar och utfiskning, på sikt hotar korallrevens existens som vi känner till dem idag. Korallerna kan komma att ersättas av andra organismer som snabbväxande alger. Det är därför viktigt att implementera hållbara skötselstrategier. Att minska stressfaktorer som utfiskning och föroreningar hjälper till att öka korallernas kapacitet att bättre klara av klimatförändringar, vilket kallas ekologisk resiliens. Investeringar i fortsatt forskning i klimatproblematiken och hur korallreven påverkas av denna, utökat samarbete samt förbättrade skötselstrategier skulle öka korallrevens chans att överleva.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)