Fysiska modeller som illustration : ett verktyg inom planeringsprocessen?

University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Abstract: ”Architecture has always required representation. Architects have ideas, and ideas must be visualized and communicated. Models are one of the architect's tools.” (Moon 2005) Detta konstaterande får inleda mitt arbete som genom att tillverka modeller syftar till att undersöka modellen som verktyg, för arkitekter och planerare, samt dess plats inom planeringsprocessen. Planeraren producerar underlag och handlingar för att kommunicera förslag samt utarbeta dokumentation som slutligen kan vara juridiskt bindande. För planeraren har modellen en vedertagen plats. Med detta arbete vill jag undersöka hur en sådan modell kan se ut, tillverka den och därefter analysera vilka delar av en komplex planprocess den kan illustrera. Arbetet har huvudsakligen fortskridit i tre sammanlänkade delmoment: modellarbete (förstudie samt modellarbete), referensobjekt (analys av planprocess och illustrationstekniker) och jämförande (mellan resultatet av modellarbetet och illustrationsteknikerna i planprogrammet). För att få en inledande koppling till modellbyggandet i arbetet och för att undersöka aspekter som skala, proportion, rumslighet, dimension, tid, materialitet och tekniska aspekter genomför jag en förstudie. Resultatet och erfarenheterna från förstudien noteras och dessa får ligga till grund för den senare modellstudien. Användandet av ett referensobjekt har två huvudsyften. Dels att koppla min modellstudie till en verklig planeringssituation och dels att sedan kunna göra en jämförande studie av hur modellstudien föll ut i relation till referensobjektet. Som referensobjekt har jag valt en pågående planprocess i Malmö i stadsdelen Norra Sorgenfri där ett industriområde i de centrala delarna av Malmö ska få en ny planering och på sikt omvandlas till ett attraktivt område med bostäder. Den person som tillverkar modellen kommer att ha ett stort inflytande på det uttryck som resultatet får. Modellmakaren för in sina egna erfarenheter och kunskaper i modellen och tolkningen som görs av det som ska illustreras filtreras också genom dessa erfarenheter. Resultatet eller produkten kommer därför att vara färgad av tillverkarens förutfattade meningar. Modellens fysiska närvaro i rummet ger den särskilt stora möjligheter till kommunikation först och främst genom att den når fram till betraktaren även om den behöver konkurrera med flera andra informationer samtidigt. Tack vare sin tredimensionalitet kan modellen påverka oss intuitivt och väcka en betraktares intresse. Min tid i verkstaden har förutom träning och nyvunna tekniska kunskaper även gett mig en starkare relation till ett ibland undanskymt område inom landskapsarkitekturen nämligen det fysiska modellbyggandet. Jag fick också en insikt i vikten av att respektera det medium man arbetar med och detta inspirerade mig i arbetet med min modellstudie.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)