Career transitions for Swedish golf juniors – from junior to senior sport

University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Author: Daniel Jorlén; [2008]

Keywords: career transition; golf; juniors; college;

Abstract: SammanfattningEftersom övergången från junior till senior inom sport har visat sig vara ett kritiskt steg, där många idrottare misslyckas, är det viktigt att öka kunskapen kring denna process. Syftet med denna studie var att, i ett framåtblickande perspektiv, undersöka vilka krav och barriärer golfjuniorer upplever under övergången till seniornivå med spel på golfcollege i USA. Syftet var också att studera vilka resurser och copingstrategier som juniorerna planerade att använda för att lyckas med övergången. Utvecklingsperspektiv på idrottskarriärens övergångar (Wylleman & Lavallee, 2004), Den analytiska karriärmodellen (Stambulova, 1994) och Modellen över idrottskarriärens övergångar (Stambulova, 1997; 2003) användes som teoretiskt ramverk. Studien utfördes genom intervjuer med nio golfspelare i åldern 18-20 år. Under intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide bestående av två huvudteman; förväntade generella förändringar/utmaningar i vardagslivet och förväntade förändringar/utmaningar inom golfen. Tidigare forskning har visat på fem olika dimensioner av stress förknippat med övergången till seniornivå: personliga relationer, att vara iväg hemifrån, akademiska krav, höga prestationsförväntningar och hög träningsintensitet. Alla dessa faktorer nämndes av golfjuniorerna som möjliga barriärer under övergången. Resultatet av studien visade att deltagarna inte förutsåg några drastiska förändringar i sitt vardagsliv eller större problem i sina relationer med familj och vänner. Hemlängtan nämndes dock av nästan alla spelare som den största utmaningen när det gällde vardagslivet. Spelarna trodde även att det skulle bli svårt att studera på college i USA. Många av dem uppgav att de skulle spendera mer tid på skolarbete, men sa samtidigt att de prioriterade golfen framför skolan. Den största anledningen till att åka till USA var att lyckas med golfen, inte att studera. Tuffare klimat och ökad rivalitet inom laget och på tävlingar var något som alla spelarna förväntade. De trodde också att collegetränaren skulle ha en annan ledarskapsstil och uttryckte en oro över ledarnas golfkunskaper. Många av spelarna uppgav att de skulle fortsätta att ha mycket kontakt med sina tidigare tränare i Sverige. Golfjuniorerna uppgav att de hade bra externt stöd från olika personer med kunskaper kring golfcollege, liksom från familj och vänner. Den negativa sidan av detta stöd är dock att många av dem finns i Sverige, på långt avstånd från spelarnas nya hemort. Golfjuniorerna nämnde också interna resurser, såsom sina golfkunskaper och personliga egenskaper, t.ex. att de var sociala, positiva, kreativa och målinriktade, som viktiga faktorer för att lyckas med övergången. Många av spelarna berättade om mål och strategier kopplade till golfen, men få av dem nämnde några förberedelser när det gällde det vardagliga livet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)