Arabidopsis myrosinases; analysis of developmental expression and effects of microorganisms

University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

Abstract: Glukosinolater är sekundärmetaboliter som studerats främst I växter av familjen Brassicaceae.När växtvävnad skadas genomgår glukosinolater en hydrolysprocess initierad av enzymetmyrosinas (EC 3.2.1.147) som producerar toxiska produkter, såsom isotiocyanater, epitionitrileroch tiocyanater. Glukosinolat‐myrosinas systemet är ett viktigt försvar mot skadeinsekter ochpatogener. Glukosinolat‐halten och profilen samt myrosinasaktiviteten beror på växtensutvecklingsstadium och vävnadens natur. Myrosinas förekommer i idioblastceller som kallasmyrosinceller och i backtrav (Arabidopsis thaliana) förekommer dessa bl.a. i floem ochparenchym. Fördelningen av myrosinceller varierar mellan olika växter och även mellan olikaorgan I samma växt. I Arabidopsis thaliana finns sex huvudsakliga myrosinasgener så kalladetioglukosid‐glukohydrolaser(TGG). I projektet studerades reporterlinjer där promotorer förTGG1 och TGG4 kopplats till β‐glukuronidas (GUS) genen för enkel visualisering av genuttryck.Här studerades expressionsmönstret av TGG1 och TGG4 vid olika utvecklingsstadier avArabidopsis thaliana ekotyp Col‐0. TGG1 uttryck hittades I kärlvävnad, cotyledon, blad,bladnerver, petiol, foderblad, kronblad, ståndarknapp och gynoecium vid olikautvecklingsstadier. TGG4 uttrycktes endast i rötter. TGGI uttryck hittades även i mogna frönmen inte i unga frön medan TGG4 inte uttrycktes i frön. Effekten av tillväxtreglerande ämnenoch signalering som ett resultat av rotkolonisering av den gynnsamma bakterien Bacillusamyloliquefaciens UCBM5113 studerades på Arabidopsis vildtyp och TGG‐GUS reporterväxter.Betydande skillnader observerades i olika delar av Arabidopsis vid olika utvecklingsstadier närväxten stressades med patogenen Alternaria brassicicola.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)