Felint immunosuppressivt virus (FIV) som modell för humant immunbristvirus (HIV) vaccin?

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Humant immunbristvirus typ 1 (eng: human immunodeficiency virus type 1, HIV-1) är ett lentivirus som ger upphov till förvärvat immunbristsyndrom (eng: acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) och dödsfall hos människa. Viruset är spritt världen över och trots att det genomförts flera vaccinförsök sedan upptäckten 1983 finns det fortfarande inget effektivt vaccin på marknaden. Virusets höga mutationstakt anses vara den springande punkten varigenom viruset kommer undan och olika immunsvar går förlorade. En identifiering av bevarade regioner där mutationer inte kan inträffa utan att riskera att förlora viktiga virala funktioner är därför av hög prioritet. Felint immunosuppressivt virus (eng: feline immunodeficiency virus, FIV) tillhör samma genus som HIV-1 och ger upphov till motsvarande AIDS-liknande syndrom hos katt. FIV delar trots vissa skillnader många likheter med HIV-1, vilket har gjort katten till en potentiell modell för senare tids forskning kring HIV-1. Med fokus på likheter och skillnader virusen emellan syftar detta arbete till att undersöka de styrkor och svagheter som finns med att använda FIV som modell för HIV-1. Kan kattmodellen bidra med den information som saknas i utvecklingen av ett vaccin mot HIV-1? Studier tyder på att flera genetiska funktioner finns bevarade hos HIV-1 och FIV varvid en jämförande epitopmappning virusen emellan skulle kunna ge förslag på skyddande virala epitoper. På humansidan har studier på så kallade long-term survivors gett upphov till en databas över epitoper av vikt för immunförsvaret mot HIV-1. Med grund i databasen har några av FIVs motsvarande epitoper kunnat identifieras och jämförts immunologiskt med HIVs. Vid jämförelsen visade det sig att motsvarande epitoper hos FIV gav upphov till ett starkare immunsvar hos HIV positiva individer vilket tyder på att FIV inte genomgått ett lika högt selektionstryck som HIV-1 och därför är mer bevarat. Att viruset inte verkar ha en lika hög rekombinationshastighet som HIV-1 styrker antagandet. Evolutionärt bevarade immunologiska epitoper kan således vara av vikt för ett effektivt vaccin mot HIV-1. Skulle inte en bioinformatisk jämförelse av FIV och HIV epitoper direkt kunna identifiera strukturer av vikt för vaccination mot HIV, verkar det därför mycket möjligt att vissa bevarade FIV peptider kan komma att vara del av ett framtida vaccin mot HIV-1.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)