Modellering av tånglakens, Zoarces viviparus, habitat i Östersjön

University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

Abstract: Att förstå sambandet mellan miljövariabler och fiskarters förekomst eller abundans är en väsentlig del i att bedriva ekosystembaserat bevarandearbete och ekologiskt hållbart fiske. Tånglaken, Zoarces viviparus, var klassad som nära hotad på rödlis-tan 2010 och på HELCOM Red List of the Baltic Sea 2013. Tånglaken är utbredd över hela Östersjön och används som en bioindikator för föroreningar i havet Att förstå vad som styr tånglakens utbredning är alltså viktigt både ut bevarande syn-punkt och ur miljöövervakningssynpunkt Meningarna går isär angående dennes ha-bitatpreferenser. Med hjälp av data i form av uppmätt djup och videosekvenser från provfisken inom projektet BONUS INSPIRE och data i form av rasterkartor för andra miljövariabler har generalized additive modelling gjorts för tånglakens före-komst i Östersjön. Tre slutgiltiga modeller valdes ut baserat på förklaringsgrad. De signifikanta prediktionsvariablerna blev vågexponering, lutning, sediment, botten-temperatur och salinitet. I samtliga av de slutgiltiga modellerna kunde ett negativt samband ses för bottentemperatur och salinitet. Temperatur under 6,5°C och en sali-nitet under 7,94 psu är gynnsamt för tånglake enligt dessa modeller. Två av mo-dellerna visade ett likartat samband för lutning och två för sediment. Tånglaken fö-redrar enligt dessa en lutning på 0,5-1,7 % och sediment som är sand eller grövre kornstorlekar. Kartprediktionerna visar på en högre förekomst av tånglake i norr vilket överensstämmer med tidigare studier. Förklaringsgraderna (D2-värderna) för modellerna blev 17,5, 19,4 och 23,6 procent. Vilket innebär att förekomsten av tånglake till stor del inte förklaras av dessa modeller. För att vidare förstå tånglakens utbredning skulle en ny modellering krävas, där fler variabler togs med. T.ex. syre-halt skulle vara av intresse eftersom denna variabel visat sig påverka överlevnads-graden hos tånglaken, speciellt under varma förhållanden. Vegetation kom inte med i de slutgiltiga modellerna trots att alger tidigare sammankopplats med förekomst av tånglaken, att dela upp vegetation i alger och kärlväxter skulle kunna göra denna variabel mer användningsbar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)