Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. De förenta nationernas miljöprograms emissions gap report år 2019 och 2020 påvisar att växthusutsläppen har ökat trots aktiva åtgärder och effekter från Covid-19. Transportstadiet från importerade jordgubbar från Spanien står för en tredjedel av systemets totala GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] . Dessutom utgör dessa utsläppen 0,272 kg CO2eq/kg färska jordgubbar mer jämfört med transportstadiet från en tunnelodling i Skåne. Likaså förpackningsmaterialet är 0,103 kg CO2eq/kg färska jordgubbar högre från tunnelodlingen i Spanien jämfört med i Skåne. Skåne är i dagsläget det dominerande länet för jordgubbsodling till följd av det gynnsamma klimatet och tillgången på odlingsbar arrendemark. En tunnelodling i Skåne kan ge en utökad inhemsk skördeperiod från maj till och med oktober. De potentiella vinsterna i GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] från en tunnelodling i Skåne kan ge en reducering i GWP100 med en faktor av 4,4; baserat på utsläpp från livsstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar. Dock krävs vidare undersökning av övriga livsstadiers bidragande till GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] för båda av studiens system. Vid en ökad avkastning från den skånska tunnelodlingen har GWP100 potential att reduceras ytterligare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)