Odling av svampgurka (Luffa cylindrica) : en orienterande undersökning av tillväxt, utveckling och morfologi hos svampgurka (Luffa cylindrica)i kallväxthus med frostvakt

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Detta examensarbete innehåller ett pilotförsök för odling av Luffa cylindrica, svampgurka i kallväxthus vid Alnarps Trädgårdslaboratorium från 1 maj till 30 oktober, 2009. Syftet var att undersöka möjligheten att odla fram säljbara frukter och frön från detta växtslag i Sverige. L. cylindrica odlades i tre omgångar med såtidpunkter 1 maj, 1 juni och 1 juli. För varje omgång fördes anteckningar om plantornas utvecklingsfaser, mätningar av ackumulerad vattengiva och näringstillförsel. Registreringar gjordes av skadedjursangrepp, tillväxt av planta och frukt. I arbetet finns också en bilddokumentation av de olika utvecklingsstadierna. Undersökningen visar att det är möjligt att odla L. cylindrica i kallväxthus under svenska odlings förhållanden. Mogna frukter kunde skördas och förädlas till tvättsvampar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)