Review and analysis of road safety on European highway 4

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

Abstract:

Trafikverket Region Mitt hade i början av år 2013 en misstanke om att antalet olyckor på Europaväg 4 i Gävleborgs län hade ökat i jämförelse med tidigare vintrar. De utförde därför en miniutredning där de undersökte olyckor med personskador som inträffat mellan vintern 2005-2013. Resultatet av denna visade att det var önskvärt att en mer omfattande utredning skulle genomföras för att slutsatser skall kunna dras om olyckorna har ökat och vad de olyckor som uppkommer längs vägen beror på. Därför fattades ett beslut om att detta examensarbete skulle genomföras för att utreda hur denna typ av undersökning kan utföras, hur störningarna i trafiken kan minskas och antalet olyckor reduceras. Målet med examensarbetet är att hitta de sträckor och de dagar på Europaväg 4 som har varit extra olycksbenägna, analysera anledningar till att olyckorna uppkommit och utifrån denna information föreslå lämpliga generella och platsspecifika åtgärder som kan vidtas för att öka trafiksäkerheten på sträckan, både på kort sikt och över tid. För att undersöka vad olyckorna kan bero på har faktorerna vägutformning, drift och underhåll och andra aspekter som är påtagliga vintertid såsom väder och mörker studerats. De undersökningar som utfördes för att studera dessa faktorer visade att det är möjligt att sortera ut olycksdrabbade platser och ta fram statistik som är användbar för att se tendenser och olika faktorers möjliga påverkan på trafiksäkerheten. Det finns dock svårigheter med att peka ut kopplingar mellan specifika olyckor och anledningen till deras uppkomst. En kartläggning av olyckor inrapporterade till polisen, sjukvården och Trafikverket visar att fler olyckor har rapporterats in vintern 2012/2013 än tidigare vintrar och att olyckorna tenderar att inträffa där förändringar i vägnätet sker och där fordon med olika hastigheter möts såsom i anknytning till trafikplatser och korsningar. De förslag på åtgärder som har tagits fram inriktas främst mot att göra vägnätet mer trafiksäkert genom att framförallt minska antalet upphinnandeolyckor och singelolyckor, som är de vanligaste olyckstyperna vintertid. De valda åtgärderna fokuserar på att göra vägnätet tydligare genom förändrad vägvisning, belysning och informationstavlor som kan anpassas efter förhållandena som råder längs vägen. För att minska variansen mellan olika fordons hastigheter i anknytning till korsningar och på- och avfarter bör vägutformningen ses över på vissa speciellt olycksdrabbade platser.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)