Vad hör du? : ljudets betydelse för en plats

University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Abstract: We are surrounded by sounds. There is always something that makes a sound: a breeze through the leaves, traffic on a distance or your own blood rushing through your veins. Human will always be surrounded by sounds which makes it an important part of our lives. Therefore the sound should have a big influence on how we perceive our surroundings and interpret our world. This essay inquires into what sounds can mean to an open space and urban spaces. By literature studies this essay investigates sound in a physical sense, the preferences of sound and different suggestions on how to work with sound in outdoor environments. The essay also includes a case study in which an inventory of sound has been made on two open spaces in the central parts of Malmö, Sweden. The case study and the literature studies are thereafter compared and discussed to come to a conclusion on what influence sound has on open spaces and to other urban places. The purpose with this essay is to contribute to the understanding on which meaning sound has to an open space and to other urban areas.The result shows that what you hear provides information about the place you are in. People can have different associations to the sound, both positive and negative, which affects how they experience the place. Sound with a natural or human source are often experienced positively while sound with a technical source, such as the sound of traffic, often are experienced negatively. The expectations on which sounds there should be in a place also affects if the sounds are seen as positive or negative. There are differences of opinions in whether it is better to add positive sound to a place or if it is better to remove or reduce negative sound from a place to create a better sound environment, both suggestions has its pros and cons.The conclusion of this work is that sound has an impact on how people experience a place because sound provides us withinformation about the environment. The sound can tell us about the space and what is happening there, which all contribute to the experience. With that said, it also means that you can change the experience by changing the sound.'''''''''''''''''''''''' Ljud finns överallt omkring oss. Alltid finns det något ljud som hörs, om det så kommer från vinden i träden, bilar i bakgrunden eller det egna blodomloppet. Människan kommer alltid att vara omgärdad av ljud, vilket gör ljud till en stor del av hennes liv. Ljudet borde således också ha en påverkan på hur hon uppfattar sin värld och sin omgivning. Denna uppsats undersöker vad ljud har för betydelse förtorg och andra urbana miljöer genom en litteraturstudie om vad ljud är enligt fysiken, om ljuds upplevelsevärden och om olika förslag som finns över hur det går att arbeta med ljud i utemiljön. Uppsatsen inbegriper även en fallstudie där två torg i centrala Malmö ljudinventerats. Fallstudien och litteraturstudien har sedan jämförts och diskuterats kring för att resultera i en slutsats om vad ljud kanbidra med till en plats. Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelsen vad ljud har för betydelse för torg och även till viss del för andra urbana platser.Resultatet visar att ljud ger information om platsen det hörs på, sedan kan människor ha positiva eller negativa kopplingar till informationen vilket påverkar hur de upplever platsen. Ljud med naturlig- och mänsklig ljudkälla upplevs oftast som positivt medan ljud med teknisk ljudkälla, exempelvis trafik, vanligen uppfattas som negativt. Även förväntningarna på vilka ljud som ska finnas på platsen påverkar om ljuden upplevs som positiva eller negativa. Det råder meningsskiljaktigheter om positiva ljud ska läggas till på en plats för att förändra lyssnandet och få en bättre ljudmiljö, eller om störande ljud ska tas bort eller dämpas för att få en bättre ljudmiljö. Båda alternativen har sina för- och nackdelar.Slutsatsen är att ljud har betydelse för en plats genom att ljudet ger information till besökaren om miljön, hur det ser ut, vad som finns där och vad som händer där, vilket bidrar till besökarens upplevelse av platsen. Därmed innebär det också att det går att förändra upplevelsen av en plats genom att förändra ljudet på den.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)